N�pszer�tlen a j�rad�k a mag�nkassz�kn�l

2008.06.26. 15:45

Eleny�sz� a j�rad�kfizet�st v�laszt�k ar�nya az �nk�ntes kifizet�st ig�nyl�kh�z k�pest az Aranykor Nyugd�jp�nzt�r adatai szerint. A 10 �ves kifizet�s lehet�s�g�vel �l�k k�z�l a teljes �sszeget felvev�k �s p�nzt�ri tags�gukat megsz�ntet�k k�r�ben �ppen a negyvenes �veikben j�r�k sz�ma magas, holott a hozam megfelel� id�ben t�rt�n� felv�tele, illetve a j�rad�kszolg�ltat�s el�nyben r�szes�t�se hossz� t�von j�val kedvez�bb megold�st jelentene sz�mukra.

Ritka kiv�telnek sz�m�t, ha egy p�nzt�rtag j�rad�kk�nt k�ri az akt�v �vei sor�n �sszegy�lt megtakar�t�sok kifizet�s�t, ez der�l ki az Aranykor Nyugd�jp�nzt�r adatb�zis�nak vizsg�lat�b�l. A t�bb mint tizenh�rom �ve sikeresen m�k�d� nyugd�jp�nzt�r jelent�s hozamainak �s alacsony m�k�d�si k�lts�geinek k�sz�nhet�en a legnagyobb hazai f�ggetlen p�nzt�r, tagl�tsz�ma megk�zel�ti a 130 ezer f�t, vagyona meghaladja a 90 milli�rd forintot. A p�nzt�r sz�mos fejleszt�sben �len j�r a hazai piacon, �gyfelei el�gedetts�ge �vek �ta t�retlen. Az Aranykor Nyugd�jp�nzt�r strat�giai partnere a CIB Bank Zrt.

A nyugd�jkorhat�rt el�r� p�nzt�rtagok szinte kiv�tel n�lk�l, 99 sz�zal�kban az egy�sszeg� kifizet�s mellett d�ntenek a j�rad�kszolg�ltat�ssal szemben annak ellen�re, hogy ut�bbi sz�mos el�nyt biztos�t az �gyfelek sz�m�ra. A 10 �ves tags�g ut�n ad�d� kifizet�s lehet�s�g�vel �l�k h�romnegyede a sz�mla hozamtartalm�ra ir�nyul� r�szletkifizet�st ig�nyelt a 2007. �vi adatok szerint, a teljes �sszeget felvev�k ar�nya meghaladta a 25 sz�zal�kot, egy r�sz�k pedig p�nzt�ri tags�g�t is megsz�ntette. Aggaszt�, hogy ez ut�bbiak k�r�ben �ppen annak a negyvenes koroszt�lynak az ar�nya magas, akik sz�m�ra am�gy kulcsfontoss�g� a nyugd�jc�l� megtakar�t�s a megfelel� id�skori �letsz�nvonal biztos�t�sa �rdek�ben.

A megtakar�t�sok egy�sszeg� felv�tel�nek kiemelked� n�pszer�s�ge t�bb okra vezethet� vissza Kulyassa Krisztina, az Aranykor Nyugd�jp�nzt�r �gyvezet� igazgat�ja szerint. Egyr�szt a nyugd�jkorhat�rt mostan�ban el�r�k jellemz�en r�videbb t�von, 12-14 �ven kereszt�l takar�koskodtak ilyen form�ban nyugd�jas �veikre (kor�bban sz�mukra ez a megtakar�t�si forma nem volt el�rhet�), az �gy �sszegy�jt�tt p�nz pedig egy �sszegben j�val vonz�bb, mint kisebb havi r�szletekben. M�sr�szt sokan a nyugd�jba vonul�s el�tt szeretn�nek m�g egy-egy nagyobb beruh�z�st elv�gezni (p�ld�ul lak�sfel�j�t�s, aut�v�s�rl�s), s ennek k�lts�geit nyugd�jc�l� megtakar�t�saik felv�tel�vel fedezik.

Az el�takar�koss�g sor�n f�lretett p�nz egy�sszeg� felv�tele el�tt �rdemes alaposan t�j�koz�dni az egy�b lehet�s�gekr�l, mivel sok esetben jelent�s �sszegekkel gyarap�thatj�k megtakar�t�saikat a nyugd�jba vonul�k egy helyes, a p�nzt�r szak�rt�inek seg�ts�g�vel kialak�tott d�nt�s nyom�n - hangs�lyozta Kulyassa Krisztina. Fontos figyelembe venni p�ld�ul, hogy a nyugd�jc�l� megtakar�t�sok hozama h�rom�vente ad�- �s j�rul�kmentesen felvehet�, �gy an�lk�l haszn�lhatjuk fel kedvez� felt�telek mellett f�lretett p�nz�nk egy r�sz�t, hogy befektet�seinket teljesen felsz�moln�nk. Ezt az ir�nyt k�vetve t�bb�ves t�vlatban jelent�s hozamhoz juthatunk, melyet a megfelel� id�ben kamatad� mentesen vehet�nk fel, ez pedig olyan el�nyt jelent, melyet az egy�b befektet�si form�k nem tudnak biztos�tani.

A megtakar�t�sokat kezel� nyugd�jp�nzt�r szak�rt�i az adott szitu�ci�t felm�rve, a k�r�lm�nyeket figyelembe v�ve szem�lyre szabott tan�csokkal szolg�lnak ilyen esetekben a seg�ts�get k�r� p�nzt�rtagoknak, az Aranykor p�ld�ul telefonos �gyf�lszolg�lat�n kereszt�l �s a CIB Bank fi�kjaiban egyar�nt t�j�koztat�st ny�jt a nyugd�jkifizet�s r�szletei ir�nt �rdekl�d�knek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK