N�het a politikai nyom�s a jegybankra

2008.06.02. 9:48

A Magyar Nemzeti Bank monet�ris politik�j�t a legut�bbi kamatd�nt�s ut�n v�ratlanul mind a magyar korm�ny, mind az ellenz�k kritiz�lta. A Political Capital Kock�zat-el�rejelz� Div�zi�ja szerint a politikai nyom�s a j�v�ben fokoz�dni fog. A jegybank hiteless�ge szempontj�b�l kulcsfontoss�g� k�rd�s, hogy az int�zm�ny k�pes-e ellen�llni az er�s�d� politikai t�mad�soknak, hiszen a korm�ny �s az MNB egym�ssal ellent�tes c�ljai most l�that�bb� v�ltak, mint az ut�bbi �vekben b�rmikor.

A jegybank a forint �rfolyams�vj�nak elt�rl�se �ta hat�rozottan �s hangs�lyosan ki�ll az infl�ci�s c�l mellett. Az int�zm�ny vezet�i minden alkalmat kihaszn�lnak a verb�lis intervenci� lehet�s�g�re, szinte naponta elmondva, hogy az MNB megteszi a sz�ks�ges l�p�seket a c�l el�r�se �rdek�ben. Ennek megfelel�en a monet�ris tan�cs az elm�lt id�szakban folyamatosan emelt az alapkamaton.

Az infl�ci�s c�lt kor�bban a jegybank �s a korm�ny k�z�sen hat�rozta meg - �m mostanra sok t�nyez� megv�ltozott. Az infl�ci� bels� k�lts�gvet�si �s gazdas�gi okok miatt a kor�bban tervezettn�l j�val magasabb p�ly�t �rt le az elm�lt �vekben, de ezek mellett k�ls� hat�sok is nehez�tik az infl�ci�s c�l el�r�s�t: a nyersanyag�rak �s az �lelmiszer�rak tart�san magas szinten r�gz�lhetnek, r�ad�sul az �zsiai t�rs�gben is a kor�bbiakn�l j�val magasabb a dr�gul�s �teme.

Mindez azt is jelenti, hogy az infl�ci�s c�l el�r�se a kor�bbiakn�l nagyobb �ldozattal j�r, melyet nem a jegybanknak, hanem a korm�nynak kell "megfizetnie", hiszen az orsz�g gazdas�gi helyzete alapvet�en a korm�ny, �s nem az MNB meg�t�l�s�re hat vissza. A jegybank azonban tudatosan �gy viselkedik, mint amelynek egyetlen feladata van, az infl�ci�s c�l el�r�se, �s semmilyen k�ls� hat�s nem tudja elt�r�teni feladat�t�l.

Kulcsk�rd�s a hiteless�g

A j�l m�k�d� jegybank elengedhetetlen felt�tele ugyanis az int�zm�ny hiteless�ge: ha a k�ls� hat�sok miatt m�dos�t c�ljain, akkor a forint �rfolyama, �s ez�ltal az eg�sz gazdas�g sebezhet�v� v�lna. Nem vonatkozik ez az infl�ci�s c�ld�tum kitol�s�ra, ez ink�bb a jegybank jelz�se arr�l, hogy pontosan �rz�keli, �s figyelembe veszi a t�le f�ggetlen t�rt�n�seket is.

A korm�ny �s az MNB c�ljai azonban csak r�szben egyeznek egym�ssal, bizonyos helyzetekben a monet�ris �s a fisk�lis politika k�z�tt k�dolva van a konfliktus. B�r Simor Andr�s kinevez�se �ta a jegybank �s a korm�ny egy�ttm�k�d�se - legal�bbis a k�ls� kommunik�ci� szintj�n - harmonikus volt, a jelenlegi helyzetben a jegybank m�gis a t�mad�sok keresztt�z�ben tal�lta mag�t, meglep� m�don mind a korm�ny, mind az ellenz�k r�sz�r�l.

A korm�ny politikailag �rdekelt a jegybank kritiz�l�s�ban

A korm�nyoldal fel�l �rkez� kritik�k alapja tiszt�bban �rthet�: b�r a magas infl�ci� term�szetesen az orsz�g vezet�s�nek sem kedvez, r�vid t�von k�nnyebben tudja kezelni, mint a kamatemel�s k�vetkezm�nyeit, s�t az infl�ci� alultervez�se r�g�ta alkalmazott politikai tr�kk a k�lts�gvet�s �ssze�ll�t�sa sor�n. A korm�ny azonban a r�gi�ban egyed�l�ll�an alacsony gazdas�gi n�veked�s felgyors�t�s�ban �rdekelt, ami ellen hat a magas alapkamat.

Ez politikailag is probl�ma a korm�ny sz�m�ra, mivel az ellenz�k r�g�ta arra helyezi a hangs�lyt politik�j�ban, hogy a jelenlegi rossz gazdas�gi helyzet megold�s�nak kulcsa a n�veked�s beind�t�sa, a munkahelyteremt�s: azaz pont azokon a ter�leteken ront a helyzeten a jelenlegi monet�ris politika, ami politikai szempontb�l kulcsfontoss�g� lenne a korm�ny sz�m�ra. A korm�ny teh�t a mai helyzetben m�r nem ragaszkodik annyira az infl�ci�s c�l el�r�s�hez.

Az elk�vetkez� id�szakban a korm�ny v�lhet�en egyre �lesebben kritiz�lja majd a jegybankot a monet�ris szigor miatt, aminek k�t k�vetkezm�nye lehet. A legval�sz�n�bb, hogy az MNB ellen�ll a t�mad�soknak, tov�bbra is ki�ll az infl�ci�s c�l mellett. Ebben az esetben a monet�ris politika hiteless�ge n�vekszik, ugyanakkor a n�veked�s l�thatja k�r�t, �s intenz�vv� v�lhat a korm�ny �s a jegybank konfliktusa.

Mi lesz a forinttal?

J�val kisebb a val�sz�n�s�ge annak, hogy a jegybank enged a nyom�snak, hiteless�g�t kock�ztatva m�dos�t az infl�ci�s c�lon. Ez ugyanis n�veli Magyarorsz�g monet�ris kock�zatait - mivel egy hiteltelen jegybank a piaci szerepl�k kedvez�tlen infl�ci�s v�rakoz�sain kereszt�l �nmaga is gyors�thatja a p�nzroml�s �tem�t, illetve nehezen tudja megv�deni a forintot a k�ls� t�mad�sokt�l.

A jegybanki kamatemel�s tov�bbi l�nyeges hat�sa a forint �rfolyam�nak jelent�s er�s�d�se. Ennek k�z�pt�von t�bb negat�v k�vetkezm�nye is lehet. Egyr�szt dr�g�tja az exportot, amely az elm�lt id�szakban a magyar gazdas�g egyetlen motorja volt, m�sr�szt kedvez�bb� teszi a devizahitelek felv�tel�nek kond�ci�it, melyek gyorsan n�vekv� ar�nya m�r ma is komoly probl�ma - erre maga a jegybank is t�bbsz�r felh�vta a figyelmet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK