Ukr�n le�nyt szerzett az OTP Bank

2006.06.01. 18:35

Az OTP Bank 650 milli� eur��rt megv�s�rolja a Raiffeisenbank Ukraine-t. Az err�l sz�l� szerz�d�st cs�t�rt�k�n �rt�k al� B�csben. �gy az OTP Bank eddigi legnagyobb felv�s�rl�s�t hajthatja v�gre.

Az OTP Bank megv�s�rolja a Raiffeisen International Bank-Holding AG tulajdon�ban �ll� Raiffeisenbank Ukraine-t. Az err�l sz�l� ad�sv�teli szerz�d�st cs�t�rt�k�n �rta al� B�csben Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank eln�k-vez�rigazgat�ja �s Wolf L�szl� vez�rigazgat�-helyettes, valamint Herbert Stepic, a Raiffeisen International vez�rigazgat�ja �s Jeffrey Millikan, szovjet ut�d�llamok�rt felel�s �gyvezet� igazgat�.

A kijevi sz�khely�,1998. m�rcius 2-�n alakult, a Raiffeisen International Bank-Holding�AG tulajdon�ban �ll�p�nzint�zetnek tavaly �v v�gi 1,2 milli�rd eur�s m�rlegf��sszege alapj�n 3,6 sz�zl�kos piaci r�szesed�se van, Ukrajna hetedik legnagyobb bankja, saj�t t�k�je 139 milli� eur�, ad�z�s el�tti eredm�nye 39,7 milli� eur� volt az el�z� �vben.

A banknak 2005 v�g�n mintegy 1900 nagyv�llalati �s 3600 kis- �s k�z�pv�llalati �gyfele volt. Piaci r�szesed�se a v�llalkoz�i bet�tek piac�n 3,6 sz�zal�k, v�llalkoz�i hitelek eset�n 4,0 sz�zal�k volt, a bank v�llalati hitel�llom�nya a m�lt �v v�g�n 690 milli� eur� volt. A bank lakoss�gi bet�t�llom�nya 2005 v�g�n 173 milli� eur� volt, ez alapj�n piaci r�szesed�se 1,6 sz�zal�k. Lakoss�gi hitel�llom�nya 302 milli� eur� volt, amellyel piaci r�szesed�se 5 sz�zal�k feletti. A banknak mintegy 1700 alkalmazottja van, 42 bankfi�kon �s 17 k�pviseleti irod�n kereszt�l szolg�lja ki �gyfeleit.

A Raiffeisen International az�rt adja el ukr�n le�nybankj�t, mert siker�lt megszereznie az Avalbankot, amely egy nagyobb szerepl�. A bankelad�s seg�ts�g�vel megsp�rolhat� az �sszevon�s k�lts�ge. A JSCB-�rt kassz�rozhat� �sszeg cs�kkentheti az Aval felv�s�l�si k�lts�g�t. A 93,5 sz�zal�kos r�szv�nypakett v�tel�ra ugyanis 1,028 milli�rd doll�r volt.�

Az OTP Bank 650 milli� eur� v�tel�rat fizet a bank�rt. �gy az OTP Bank eddigi legnagyobb felv�s�rl�s�t hajthatja v�gre. Meg nem er�s�tett sajt�hirek kor�bban 500 milli� eur�ra�tartott�k az OTP Bank �ltal�fizetend� v�tel�rat.�

Az �j le�nyc�ggel a magyar p�nzint�zet egy kock�zatos, de gyorsan n�vekv� piacra l�phet be. Az OTP Bank sz�m�ra az ukrajnai megjelen�s fontos a terjeszked�si strat�gi�ban. Ennek ellen�re m�g k�rd�ses, hogyan siker�l az �tv�tel. A Raiffeisen ugyanis a legjobb szakembereket �s �gyfeleket �tviheti m�sik ukrajnai bankj�ba, az Avalba.

A tranzakci� v�gleges z�r�sa, a v�tel�r �tutal�sa a sz�ks�ges enged�lyek birtok�ban 2006 szeptember�ben v�rhat�. A z�r�st k�vet�en az �j tulajdonos a bank integr�ci�j�ra �s transzform�ci�j�ra f�kusz�l, tov�bb� megkezdi a sz�m�t�stechnikai rendszerek �sszehangol�s�t, a term�k- �s szolg�ltat�s-fejleszt�st.

Az OTP Bank a Raiffeisenbank Ukraine megv�s�rl�sa ut�n tov�bbi felv�s�rl�ssal is er�s�teni akarja poz�ci�it Ukrajn�ban, ahol az Ukr�n Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 166 bank m�k�dik. Az elm�lt �v v�g�n nem v�gleges adatok szerint a bankszektor �sszes�tett m�rlegf��sszeg/GDP mutat�ja 50 sz�zal�k k�r�l volt, ami jelent�s n�veked�si lehet�s�get tartogat. Az OTP Bank c�lja Ukrajn�ban is komplex p�nz�gyi szolg�ltat�st ny�jtson mag�nszem�lyeknek �s v�llalatoknak egyar�nt. Ennek �rdek�ben az OTP Bank, ahogy m�s orsz�gokban is, ahol jelen van, bankcsoport ki�p�t�s�t tervezi.

Az OTP Bank Bulg�ri�ban, Horv�torsz�gban, Rom�ni�ban, Szerbi�ban �s Szlov�ki�ban l�v� k�lf�ldi le�nyv�llalatain kereszt�l K�z�p-Kelet-Eur�pa egyik meghat�roz� bankpiaci szerepl�je, egyben Eur�pa egyik legj�vedelmez�bb hitelint�zete. Az OTP Bankcsoport jelenleg csaknem 10 milli� �gyfelet szolg�l ki hat orsz�gban.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK