M�rs�kelt a Pannonplast vesztes�ge

2006.01.31. 8:57

A Pannonplast csoport a 2005-�s �vet 216 milli� forint nett� vesztes�ggel z�rta, szemben az egy �vvel kor�bbi 1,9 milli�rd forint vesztes�ggel -��tette k�zz� a t�rsas�g kedden, a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) szerint k�sz�lt, konszolid�lt gyorsjelent�s�ben. A csoport �rbev�tele, az el�z� �vhez k�pest 17 sz�zal�kkal cs�kkent, 22,036 milli�rd forint volt 2005-ben. Csak a negyedik negyed�vben 21 milli� forint nyeres�get �rt el a Pannonplast, m�g az el�z� �v hasonl� id�szak�ban, 891 milli� forint vesztes�ge volt.

A Pannonplast csoport konszolid�lt �rbev�tele 22,036 milli�rd forintot �rt el 2005-ben, amely 17 sz�zal�kkal alacsonyabb az el�z� �v �rt�k�n�l. A cs�kken�s els�dleges oka, a harmadik negyed�vben �rt�kes�tett k�t cs�gy�rt� Pipe tagv�llalat �rbev�tel�nek kies�se (a konszolid�lt �rbev�tel k�zel 12 sz�zal�ka) volt. Az �rt�kes�t�s volumen�t tekintve, a m�szaki m�anyag �zlet�gba tartoz� tagv�llalatok teljes�tettek rosszabbul a b�zisi d�szakn�l, amelyek �rt�kben, k�zel 30 sz�zal�kkal maradnak el 2004 �rbev�tel�t�l. Az export �rt�ke 10,226 milli�rd forint volt, a teljes �rbev�tel 46,4 sz�zal�ka, amely 5,5 sz�zal�kpontos n�veked�st jelent a b�zisid�szakhoz k�pest.

A k�zvetlen k�lts�gek ar�nya, a b�zishoz k�pest kedvez�tlen�l alakult. Az �rbev�tel �s a k�zvetlen k�lts�gek cs�kken�se mellett, a brutt� fedezet �rt�ke 4,738 milli�rd forintot �rt el. A brutt� fedezeti h�nyad 22,3 sz�zal�kr�l 21,5 sz�zal�kra cs�kkent, els�sorban a m�szaki m�anyaggy�rt�s alacsony fedezete miatt. A fedezeti h�nyad cs�kken�s�hez a negyedik negyed�v is hozz�j�rult 19,3 sz�zal�kos brutt� fedezeti h�nyad�val. Tov�bbra �s neh�zs�get okoz, a m�r hossz� ideje probl�mak�nt jelentkez� term�k�rakban, csak r�szben �rv�nyes�thet� alapanyag�r hat�sa. A felhaszn�lt alapanyag-mennyis�g, k�zel 50 sz�zal�k�t kitev� PVC �remelked�se volt m�rciusig a legmegterhel�bb. A csomagol� �zlet�gban l�that�, m�sodik negyed�ves felz�rk�z�s is a PVC �rszintekre vezethet� vissza, hiszen a m�sodik negyed�vben a beszerz�si �rak m�r alacsonyabbak voltak a b�zis id�szakin�l. A harmadik negyed�vben ism�t emelked�snek indultak az alapanyag�rak, novemberig fenntartva a kedvez�tlen trendet.

A m�k�d�si vesztes�g (EBIT) 847 milli� forint volt 2005-ben, szemben a b�zis id�szak 1,497 milli�rd forintos vesztes�g�vel. A negyedik negyed�v 792 milli� forintos �zemi szint� vesztes�ggel terhelte az �vet.

Az �zleti cash-flow (EBITDA) 1,773 milli�rd forint volt 2005-ben, ami el�ri a 2004-es EBITDA, k�zel k�tszeres�t �s k�zel k�tszerese a b�zis id�szak�nak. A t�rgy id�szakban 2,620 milli�rd forint �rt�kcs�kken�st� sz�moltak el. A 430 milli� forint, egyszeri elsz�mol�st figyelembe v�ve, ez 266 milli� forinttal kevesebb a b�zis �rt�kn�l, ami a v�llalat-�rt�kes�t�sekre �s az elm�lt k�t �v, visszafogott beruh�z�si tev�kenys�g�re vezethet� vissza.

A p�nz�gyi m�veletekb�l 831 milli� forint nyeres�ge volt a Pannonplastnak, ami 1,486 milli� forinttal kedvez�bb 2004 hasonl� �rt�k�n�l. A javul�s a vagyonkezel�i tev�kenys�g eredm�ny�re, �gy a Polifoam �zletr�sz �rt�kes�t�s�re, az �rfolyam- �s kamat-menedzsel�sre vezethet� vissza.

Az ad�zott vesztes�g 106 milli� forint lett, m�g konszolid�ltan 216 milli� forint vesztes�get szenvdetek el, ami jelentos javul�s a b�zis id�szak 1,898 milli�rd forintos vesztes�g�hez k�pest.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK