Diákhitel: igénylés, folyósítás, törlesztés

2002.10.25. 10:10

Egyértelművé váltak a diákhitel igénylésének, folyósításának és törlesztésének szabályai, miután megjelent a Magyar Közlönyben a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet és kihirdették az adózás rendjéről szóló törvény módosítását is. Az Üzleti Negyed a jogszabályok alapján összefoglalja a hitellel kapcsolatos tudnivalókat.

Az a magyar állampolgárságú diák vehet fel hallgatói hitelt,

  • aki felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben, valamint felsőoktatási intézmény által folytatott akkreditált főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vesz részt (függetlenül attól, hogy a képzés államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), valamint
  • a hitel igénylésekor még nincs 35 éves, továbbá
  • nem szünetel a hallgatói jogviszonya, és
  • a hitel igénylésekor nincs másik érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhitel Központ Rt.-vel.

Tanulmányi félévenként, de a képzés teljes időtartamára lehet hitelt igényelni. Aki azonban több mint 4 félévig szünetelteti tanulmányait (kivéve, ha GYES-en vagy GYED-en van) a továbbiakban elveszíti hiteljogosultságát.

Egy hallgató csak egy kölcsönszerződést köthet. Amennyiben több felsőoktatási intézményben, illetve karon vagy szakon, több képzésben vesz részt, a hitelre jogosultsági időt a magasabb képzési szintű, illetve a hosszabb képzési idejű szak időtartama alapján állapítják meg. Amennyiben a hallgató a diploma megszerzése után másik alapképzésben, vagy kiegészítő alapképzésben folytatja tanulmányait, a hitelre jogosultsági idő ennek a képzésnek a képesítési követelményében meghatározott időtartamra változik. Azok a tanulmányi félévek, amelyekre ugyanez a hallgató már az előző képzésben vett fel hitelt, csökkentik a módosult jogosultsági időt. Ez azt jelenti, hogy ha például valaki 6 félév alatt elvégez egy főiskolát és ehhez a harmadik félévtől hallgatói hitelt vesz igénybe, majd a diploma megszerzése után felveszik valamelyik egyetemre 5 éves alapképzésre, akkor ugyan további 5 évig jogosult lesz hallgatói hitelre, de csak 6 félévig veheti azt igénybe, mert a főiskolán már 4 féléven keresztül kapott diákhitelt. Ugyanez a szabály vonatkozik arra a hallgatóra is, aki az oklevél megszerzése előtt szakot vált.

A hallgatói hitelrendszer működtetésére és a hallgatói hitelek folyósítására jön létre a Diákhitel Központ Részvénytársaság, amely más üzletszerű gazdasági tevékenységet nem is folytathat. A Diákhitel Központ olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevők személyazonosító adatait, a tartozásra és a megtörtént teljesítésekre vonatkozó információkat, s rendszeresen tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot a hallgatói hitelállományról, az igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az állami kezesség érvényesítésének valószínűségéről.

A hitel összege

A 2001/2002-es tanévben felvehető hallgatói hitel minimum havi 10 000 Ft, maximum havi 21 000 Ft. A Diákhitel Központ Rt. a tanulmányi félév megkezdése előtt 30 nappal két országos napilapban, valamint a felsőoktatási intézményekben hirdetményként és az Oktatási Közlönyben köteles közzétenni a felvehető hitel minimális, maximális, illetve köztes összegeit. 2003-ól a Kormány rendeletben fogja megállapítani a hallgatói kölcsön legmagasabb havi összegét.

Kölcsönszerződés, kamat

A hitel folyósításához nem szükséges egyéni hitelbírálat, illetve kockázatértékelés. A kölcsönszerződés határozatlan időre szól, a hallgató és a Diákhitel Központ Rt. között jön létre, az általános szerződési feltételeket a Diákhitel Központ üzletszabályzata fogja tartalmazni. A kölcsönszerződés aláírásával minden diák hozzájárul ahhoz, hogy a Diákhitel Központ a hitel folyósításával és törlesztésével kapcsolatban kezelje és a szerződésben meghatározott szervezeteknek (többek között az APEH-nak) továbbítsa a nyilvántartásában szereplő személyes adatait.

A hitel változó kamatozású, a kamatszámítás módját az üzletszabályzat határozza meg, a kormány ígérete szerint az induló kamat 14 százalékos lesz. A Diákhitel Központ minden tanulmányi félév kezdetét megelőző 30 nappal két országos napilapban és az Oktatási Közlönyben, valamint a felsőoktatási intézményben hirdetményként köteles közzétenni az aktuális kamatmértéket.

Hiteligénylés, folyósítás

A hitelkérelem beadásának határideje május 15-e, illetve december 15-e. A kölcsönszerződéshez szükséges formanyomtatványokat a postahivatalokban lehet beszerezni, s megfelelő példányszámban ugyanott lehet leadni a Diákhitel Központ Rt-nek címezve. Ezt követően a felsőoktatási intézmény, illetve a képzést lebonyolító intézmény a hitelfelvevők hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokat összeveti a Diákhitel Központ Rt. által megküldött adatokkal, majd ennek eredményét megküldi a Diákhitel Központnak. Az adatok ismételt ellenőrzése után folyósítják a hitelt, a tanulmányi félév kezdetére visszamenőlegesen.

A hallgató az aktuális kamatmérték ismeretében szeptember 31-ig, illetve február 28-ig dönthet az igényelt hitel mértékének megváltoztatásáról. A módosítási kérelmet formanyomtatványon kell eljuttatni a Diákhitel Központhoz, ezzel egyidejűleg igazolni kell a hallgató jogviszony fennállását is.

A Diákhitel Központ a folyósítás időszakában minden hónap 15-éig bocsátja a hallgatók rendelkezésére az igényelt összeget. Az a diák, aki magyar felsőoktatási intézményben tanul és külföldi ösztöndíjas képzésben vesz részt, előre, egy összegben megkaphatja a külföldi képzés időszakára járó hitelt, amennyiben ezt írásban kéri a Diákhitel Központtól. Bármikor lehet kérni a folyósítás szüneteltetését is, ilyenkor az aktuális félév hátralévő időszakában nem folyósítják a hitelt. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt senkinek nem folyósítanak hitelt.

Törlesztés, előtörlesztés, behajtás

A hallgatói hitel törlesztése adó jellegű befizetésnek minősül, amiből az következik, hogy a bevallására, befizetésére és az esetleges beszedésére (végrehajtására) is az adózás szabályait kell alkalmazni, azaz a hiteltartozás adók módjára behajtható köztartozás.

A törlesztési kötelezettség alapja

  • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó bevételnek az a része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni;
  • a külön adózó és az adóbevallásban bevallott, adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban elszámolt jövedelem, kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;
  • amennyiben a hallgatói hitel adóévi törlesztő részletének alapja nem éri el az éves minimálbért, az éves törlesztő részlet alapjaként a minimálbért veszik figyelembe.

A havi törlesztési kötelezettség a fenti jövedelem 6%-a. A Diákhitel Központ Rt. a Kormány jóváhagyásával az aktuális törlesztő részletet évente legfeljebb 1%-kal megváltoztathatja, 8%-nál magasabbra azonban nem emelheti.

Az adós törlesztési kötelezettségén felül bármikor, az általa meghatározott összegben törleszthet közvetlenül a Diákhitel Központ Rt. által vezetett előtörlesztési számlára. Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a tényleges befizetésnek az időpontja. Az önkéntes előtörlesztés nem mentesít az egyébként esedékes törlesztőrészletek megfizetése alól.

Szünetel a törlesztési kötelezettség addig, amíg az adós rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve GYES-en vagy GYED-en van, kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít és nincs - a törlesztési kötelezettség alapjába tartozó - jövedelme, emellett erre az időszakra teljes kamattámogatás is megilleti.

Munkáltatói levonás, befizetés és bevallás

Az a diák, aki befejezte tanulmányait és a tanulmányi időszak alatt diákhitelt vett igénybe, munkába lépésekor köteles bejelenteni munkáltatójának, hogy hallgatói hitel törlesztési kötelezettség terheli, ha pedig már visszafizette a hitelt, igazolnia kell, hogy törlesztési kötelezettsége megszűnt. Az adós jövedelméből a munkáltató vonja le a törlesztőrészletet, és havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig befizeti a Diákhitel Központ ere a célra nyitott számlájára. Emellett a levont összegről a munkáltató a rá vonatkozó adóbevallási gyakorisággal bevallást is köteles benyújtani a Diákhitel Központnak.

A munkáltató adatszolgáltatásra is köteles, az adóévet követő március 31-ig (mágneslemezen április 20-ig) adósonként, a megfelelő formanyomtatványon tájékoztatnia kell a Diákhitel Központot a törlesztési kötelezettség alapjául szolgáló kifizetésről és a levont törlesztő részletek összegéről.

Az adós befizetése, bevallása

Amennyiben az adós jövedelme nem munkáltatótól származik, vagy a munkáltató nem vonta le a törlesztő részletet, neki kell azt megállapítania és negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig befizetnie a Diákhitel Központ számlájára. Szintén az adós állapítja meg és fizeti a részleteket, ha megszerzett jövedelme külön adózó jövedelem (kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot), ilyenkor azonban csak évente egyszer, a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell fizetnie (ez a határidő egyéni vállalkozóknak február 15., másoknak március 20.). Azok az adósok, akik az előzőek alapján maguk állapítják meg és fizetik be a törlesztőrészleteket, az éves adóbevallási határidőig bevallást is kötelesek benyújtani a Diákhitel Központnak.

Amennyiben az adósnak csak külföldön van adóköteles jövedelme, és ezután külföldön adózik, köteles erről nyilatkozni és tájékoztatni a Diákhitel Központot. Ilyenkor a havi hiteltörlesztés összegét úgy határozzák meg, hogy a fennálló tartozást annyi éves futamidejű hitellé alakítják át, ahány éve még hátra van az adósnak az öregségi nyugdíjkorhatárig. Az így megállapított törlesztőrészletet legkésőbb az adott évet követő január 12-ig kell megfizetni a Diákhitel Központ számlájára, a befizetésen fel kell tüntetni az adós nevét és adóazonosító jelét is. Aki nem teljesíti törlesztési kötelezettségét, számíthat arra, hogy a Diákhitel Központ azonnali hatállyal felmondja a kölcsönszerződését, és 30 napon belül értesíti az APEH-ot, valamint a külföldi idegenrendészeti hatóságokat arról, hogy lejárt hallgatói hitel tartozása van.

Ellenőrzés, behajtás

A Diákhitel Központ erre irányuló megkeresésére az APEH évente október 31-éig tájékoztatást küld az adósok hiteltörlesztés alapjául szolgáló jövedelméről. A fizetési kötelezettség alól nehéz kibújni, hiszen az APEH ellenőrzi a hiteltörlesztés alapjának, és a törlesztő részletnek a megállapítását, bevallását, megfizetését és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, s az elmaradt részletek behajtására is jogosult, az adóvégrehajtás szabályai szerint. Az adósok természetesen a Diákhitel Központ és az APEH nyilvántartásában is szerepelnek.

(Üzleti Negyed)