Vegyes adatok Amerik�b�l

2009.10.01. 15:47

J�val t�bben folyamodtak munkan�lk�li seg�ly�rt m�lt h�ten Amerik�ban, v�get vetve a h�rom hetes cs�kken� tendenci�nak. A szeptember 26.-�n v�gz�d�tt h�ten az �j k�relmek sz�ma 17 ezer f�vel 551 ezer f�re n�vekedett, ami magasabb az elemz�k �ltal v�rt 530 ezer f�s �rt�kn�l. Nyolc �ve nem l�tott m�rt�kben, 1,3 sz�zal�kkal b�v�ltek a szem�lyi kiad�sok �s a lakoss�gi j�vedelem is emelkedett valamelyest.

A szeptember 19.-�n v�gz�d�tt h�tre vonatkoz� adatot a kor�bbi 530 ezerr�l 534 ezerre korrig�lt�k. N�gy heti mozg��tlagon sz�m�tva a k�rv�nyek sz�ma 6250 f�vel 548 ezerre esett vissza, ami a legalacsonyabb �rt�k a janu�r v�ge �ta. A tart�san munkan�lk�li seg�lyhez folyamod�k ar�nya 39 250 f�vel 6,15 milli�ra cs�kkent, ez �prilis �ta a legkedvez�bb eredm�ny. A holnap v�rhat� �tfog� munkaer�piaci adatok megjelen�se el�tt tal�n a heti munkan�lk�lis�gi adatok is nagyobb figyelmet kaphattak. B�r l�that�ak egyes r�szadatokban kedvez� jelek, a munkaer�piac tov�bbra is gyeng�lkedik.

A lakoss�gi j�vedelmek 0,2 sz�zal�kkal emelkedtek augusztusban, fel�lm�lva a 0,1 sz�zal�kos v�rt �rt�ket is. A j�liusi adatot a kor�bban k�z�lt stagn�l�sr�l szint�n 0,2 sz�zal�kos emelked�sre jav�tott�k.

A szem�lyes kiad�sok is fel�lm�lt�k a v�rakoz�sokat (1,1 sz�zal�k), �s augusztusban t�bb mint nyolc �ven nem l�tott m�rt�kben, 1,3 sz�zal�kkal b�v�ltek, sorozatban m�r a negyedik egym�st k�vet� h�napban. Ebben jelent�s szerepet j�tszottak a korm�ny gazdas�g�l�nk�t� int�zked�sei, els�sorban a vizsg�lt h�nap v�g�n kifut� aut� csere�szt�nz� program. A program lez�rult�val a k�vetkez� havi adatot egyszeri hat�s m�r nem seg�theti. A j�liusi adatot enyh�n jav�tott�k, 0,2 sz�zal�kos emelked�sr�l 0,3 sz�zal�kos b�v�l�sre.

A tart�s cikkekre ford�tott kiad�sok (amely az aut��rt�kes�t�st is tartalmazza) 5,3 sz�zal�kkal emelkedtek. Infl�ci�val korrig�lva is nyolc �ve nem l�that� kiad�s-b�v�l�st m�rtek, 0,9 sz�zal�kosat. Mivel a kiad�sok a j�vedelmek felett emelkedtek, �gy a megtakar�t�si r�ta a rendelkez�sre �ll� j�vedelem 3 sz�zal�k�ra s�llyedt, amely 2008 okt�bere �ta nem l�tott alacsony szint.

A gazdas�g�l�nk�t�sekt�l t�mogatva a negyed�v sor�n a lakoss�gi fogyaszt�s is lend�letet vehet, azonban a t�mogat�sok halv�nyod�s�val ennek fenntarthat�s�ga m�g k�ts�ges.

Az adatok megjelen�s�t k�vet�en a doll�r 1,4540-r�l el�bb 1,4552-ig pattant fel, majd innen 1,4518-ig s�llyedt az eur�val szemben, innen enyhe doll�r gyeng�l�st l�thatunk - �ll a Quaestor Zrt. elemz�s�ben.

A v�llalatok fele bizakod�

Az ISM feldolgoz�ipari beszerz�si menedzser-index v�ratlanul 52,6 pontra s�llyedt szeptemberben, az augusztusi 52,9 pontr�l, m�g a v�rakoz�sok 54 pontr�l sz�ltak. A v�rtt�l elmarad� adat ellen�re ez az adat is n�veked�st jelez, teh�t a megk�rdezett v�llalatok t�bb mint fele bizakod� a szektor teljes�tm�ny�t illet�en, imm�r sorozatban a m�sodik egym�st k�vet� h�napban.

A folyamatban l�v� lak�s�rt�kes�t�sek sz�m�t jelz� index 6,4 sz�zal�kkal n�vekedett augusztusban, 2007 m�rciusa �ta nem l�tott �rt�kre. Az index sorozatban hetedik h�napja mutatott emelked�st, az adat 2001-ben kezdett r�gz�t�se �ta el�sz�r. A folyamatban l�v� �rt�kes�t�sek sz�ma j�val fel�lm�lja a lebonyol�tott lak�s�rt�kes�t�sek sz�m�t, el�bbi �rt�k december �ta 19 sz�zal�kkal, ut�bbi csak 8 sz�zal�kkal emelkedett. Augusztusban a szerz�d�k 43 sz�zal�ka volt els� v�s�rl�.

Az amerikai �p�t�ipari kiad�sok �ssz�rt�ke 0,8 sz�zal�kkal n�vekedett augusztusban, k�sz�nhet�en a megn�vekedett alapanyag k�lts�geknek. A j�liusi �rt�ket -1,1 sz�zal�kra korrig�lt�k, az el�rejelz�sek 0,2 sz�zal�kos cs�kken�sr�l sz�ltak. A mag�njelleg� �p�tkez�sekre ford�tott kiad�sok 4,7 sz�zal�kkal b�v�ltek augusztusban, a k�z�p�leti r�ford�t�sok sorozatban m�sodik h�napja, 1,1 sz�zal�kkal estek vissza.

KAPCSOLÓDÓ CIKK