OTP: megt�veszt� rekl�mkamp�ny

2008.06.25. 15:12

A k�zelm�ltban k�t b�r�s�gi d�nt�s is sz�letett az OTP �s a Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) k�z�tt zajl� perekben. A b�r�s�g mindk�t esetben meg�llap�totta, hogy a versenyhat�s�gnak volt igaza, amikor �gy d�nt�tt, hogy a bank hitelk�rty�i �s foly�sz�mla csomagjainak rekl�moz�sa sor�n megt�vesztette a fogyaszt�kat. A b�rs�g tekintet�ben azonban a GVH-nak mindk�t esetben �j elj�r�st kellene lefolytatnia - �ll a GVH k�zlem�ny�ben.

A GVH a fogyaszt�i d�nt�sek tisztess�gtelen befoly�sol�s�ra alkalmasnak �t�lte az OTP-nek azon t�j�koztat�sait, melyben a v�llalkoz�s azt �ll�totta, hogy "ak�r 45 napig kamatmentesen haszn�lhatja hitelkeret�t", "ilyen jelleg� k�lt�seit ak�r 45 napig finansz�rozza a bank", "ak�r 45 napig kamatmentesen, egy�bk�nt csak havi 1,2 sz�zal�k�kamattal". A versenyhat�s�g �ll�spontja szerint ezek a kit�telek a fogyaszt�k sz�m�ra azt a hamis l�tszatot keltik, hogy lehet�s�g�k van maximum 45 napig kamat n�lk�l haszn�lni hitelkeret�ket, s csak a hat�rid� letelt�t�l kezd�d�en kell kamatot fizetni�k a felvett hitel ut�n.

Az OTP t�j�koztat�saival ellent�tben a kamatmentess�g felt�telt�l f�gg.�A fogyaszt� a rendelkez�s�re �ll� meghat�rozott hat�rid�n bel�l k�teles megfizetni a hitelkeret�t terhel� �sszes tartoz�s�t (azaz v�s�rl�sok, k�szp�nz felv�telek, kamatok, k�lts�gek �s d�jak egy�ttes �sszeg�t). A GVH az OTP-t jogs�rt� magatart�s��rt 100 milli� forint versenyfel�gyeleti b�rs�ggal s�jtotta.

A bank a d�nt�s miatt b�r�s�ghoz fordult. A F�v�rosi B�r�s�g els� fokon elj�rva helyben hagyta a versenyhat�s�g hat�rozat�t. A per m�sodfokon folytat�dott. Joger�s d�nt�s�ben a F�v�rosi �t�l�t�bla �gy hat�rozott, hogy a bank val�ban megt�vesztette a fogyaszt�kat, �m mivel a b�rs�g alapj�ul szolg�l� marketingk�lts�g nem �llap�that� meg az �gy irataib�l, ez�rt a b�rs�g tekintet�ben a GVH-nak �j elj�r�st kell lefolytatnia.

A m�sodik per

A m�sik pert ugyancsak egy fogyaszt�k megt�veszt�s�rt hozott elmarasztal� versenyhivatali hat�rozat miatt ind�totta az OTP. A GVH elj�r�st ind�tott, mert a p�nzint�zet 2007. m�rcius 26-t�l 2007. �prilis 27-ig "ak�r 8,5 sz�zal�k", 2007. j�lius 16-t�l augusztus 17-ig tart� kommunik�ci�s kamp�nyban pedig "ak�r 8 sz�zal�k" kamat �g�ret�vel n�pszer�s�tette lek�t�si konstrukci�it.

A vizsg�lat meg�llap�totta, hogy az OTP �ltal adott egyes t�j�koztat�sok alkalmasak voltak a fogyaszt�k megt�veszt�s�re. Az OTP ugyanis nem minden esetben adott megfelel� t�j�koztat�st arr�l, hogy a k�t h�napos, akci�s forint alap� lek�t�si konstrukci�ban a meghirdetett kamat csak �gy �rhet� el az �gyf�l sz�m�ra, ha megtakar�t�sa meghaladja a 2007. m�rcius 22-i illetve 2007. j�lius 13-i egyenleg�t. Tov�bbi felt�tel volt, hogy az �j megtakar�t�s legal�bb 5 milli� forint legyen. A jogs�rt�sek miatt az OTP Banknak 132 milli� forint b�rs�got kellett fizetnie. A p�nzint�zet ebben az esetben is b�r�s�ghoz fordult jogorvoslat�rt. Az els� fokon elj�r� F�v�rosi B�r�s�g a GVH d�nt�s�vel egyet�rtett, �m a b�rs�g �sszeg�t illet�en �j elj�r�sra k�telezte a hat�s�got.

KAPCSOLÓDÓ CIKK