Meg�ll�thatatlan a forint

2008.06.20. 12:47

Stabilan er�s�dik�a magyar valuta, amely p�ntek reggel nyit�s ut�n nem sokkal �tt�rte a nemr�g elt�r�lt �rfolyams�v er�s oldal�t jelent� 240 forintos technikai �s - egyben l�lektani - k�sz�b�t az eur��rfolyamot.�D�lut�nra sem t�rt meg a trend, s az eur�pai fizet�eszk�z jegyz�se 239 forint al� s�llyedt. A v�rakoz�sok ezzel egy�tt is egy�rtelm�en azt mutatj�k, hogy a�jegybank monet�ris tan�csa�h�tf�n ism�t emeli ir�nyad� alapkamat�t, miut�n n�tt az infl�ci�s nyom�s. A legfrissebb b�radatok ugyancsak a szigor�t�s fel� mutatnak, a KSH ism�t k�tsz�mjegy� n�veked�sr�l sz�molt be. A kamatok tart�san magasabbak lehetnek a kor�bban v�rt p�ly�n�l, b�r a j�v� �vre tov�bbra is kamatcs�kkent�seket v�rnak az elemz�k.

�t �s f�l �ve��ta nem l�tott magass�gokba er�s�dik a forint az eur�hoz k�pest -�s m�r�a kor�bbi s�vhat�rt is �tl�pte. Az eur�t d�lut�n 238,92 forinton jegyezt�k a budapesti bankk�zi kereskedelemben, szemben az el�z� d�lut�ni 240,70/85 forinttal.

Enn�l az�eur�kurzusn�l csak 2003. janu�r 16-�n - m�g b�ven a s�veltol�s el�tt -, illetve az azt megel�z� napokban j�rt lejjebb a jegyz�s, akkor a z�r��rfolyam 234,69 forint volt. Erre a szintre a 2002 december v�gi 245-r�l esett le, majd 2003. janu�r 17-�n oda is ugrott vissza. Tegnap enyhe gyeng�l�ssel, de m�g mindig bivalyer�sen fejezte be a napot az �rfolyam, z�r�skor 241,56 forinton �llt az eur�, ami h�rom �s egynegyed �ves cs�cs. A doll�rt 154,30/40 forinton jegyezt�k reggel, a cs�t�rt�k d�lut�ni 155,40/50 forint ut�n.

A piacokon kialakul�ban l�v� v�lem�ny szerint a 240 forintos k�sz�b �tt�r�s�vel megny�lt az �t a forint el�tt a szinte akad�lytalan er�s�d�s fel�. A 240 forintos k�sz�b az�rt �ll�tott technikai akad�lyt a forint er�s�d�se el�, mert 240,01 forintn�l volt az MNB beavatkoz�si s�vj�nak er�s sz�le �s a s�v 2008. febru�r 26-i elt�rl�s�t k�vet�en nagy t�megben maradtak meg itt "ki�t�sre v�r�" opci�k.

A hat�r �tt�r�s�vel realit�ss� l�pett el� a nagy londoni p�nzint�zetek �ltal a napokban a szlov�k korona fel�rt�kel�se aprop�j�n kiadott forint �rfolyam el�rejelz�s. A Goldman Sachs p�ld�ul h�romhavi t�vlatban az eddigi 252 forint/eur�r�l 238-ra, f�l�ves t�vlatban 245-r�l 230-ra, tizenk�t havi t�vlatban pedig 225 forintra m�dos�totta az eur� forint�rfolyam�ra adott el�rejelz�s�t.

Ny�lik a kamatemel�si ciklus

A Reuters legfrissebb elemz�i felm�r�se szerint a forint er�s�d�se - amelyet a febru�rban elt�r�lt lebegtet�si s�v sz�l�hez k�zeli opci�s poz�ci�k ki�t�se is hajtott - ak�r folytat�dhat is, de az elemz�k t�bbs�ge szerint a magyar fizet�eszk�z �rfolyama az eur� ellen nem marad meg tart�san a s�v sz�le, 240 k�zel�ben.Az elm�lt hetek adatai, piaci fejlem�nyei �s h�rei itthon is �s k�lf�ld�n is emelked�� infl�ci�s nyom�sra utaltak, amire sok jegybank, k�zt�k az Eur�pai K�zponti Bank is kamatemel�sek kil�t�sba helyez�s�vel reag�lt.

Ennek nyom�n egy h�nap alatt jelent�sen v�ltoztak a hazai kamatkil�t�sok is. Hetekkel ezel�tt az elemz�k j�r�sze m�g arra sz�m�tott, hogy m�jusi infl�ci�s jelent�se publik�l�s�val egyid�ben az MNB a szigor�t� ciklus utols� kamatv�ltoztat�s�t hajtja v�gre. A j�niusi felm�r�sb�l azonban m�r az der�lt ki, hogy a piaci szakemberek szinte egy�ntet�en a kamatemel�sek folytat�d�s�ra sz�m�tanak. Er�s�tik ezt a v�rakoz�st a tegnap nyilv�noss�gra ker�lt b�radatok is, a statisztikai hivatal ugyanis ism�t a brutt� �tlagkeresetek 10 sz�zal�k feletti n�veked�s�r�l sz�molt be nemzetgazdas�gi szinten �s a versenyszf�r�ban egyar�nt.

A Reuters konszezusa gyakorlatilag egy�ntet� a tov�bbi kamatszigor�t�st illet�en, a felm�r�sben r�szt vev� 28 elemz� k�z�l 26 v�rja, hogy h�tf�i �l�s�n az MNB �jabb negyed sz�zal�kponttal emeli alapkamat�t. A jelenleg 8,5 sz�zal�kon �ll� kamatot m�rcius �ta minden h�napban emelte az MNB, �sszesen egy sz�zal�kponttal. A felemelt elemz�i konszenzus szerint 9 sz�zal�kon tet�zhetnek a kamatok a k�vetkez� h�napokban �s az �v v�g�ig nem �rkezik meg a kor�bban v�rt els� kamatcs�kkent�s. A jelenlegi v�rakoz�sok szerint az els� laz�t� l�p�sre valamikor j�v�re ker�lhet sor �s a kamat 2009 v�g�re 7,5 sz�zal�kra cs�kkenhet, ami pont f�l sz�zal�kponttal magasabb� az egy h�napja val�sz�n�s�tett szintnek.

K�ls� �s bels� okok egyar�t er�s�tik a szigor�t�si v�rakoz�sokat

A kamatemel�si ciklus meghosszabbod�s�nak okai k�zt az elemz�k a nemzetk�zi energia�rak folytat�d� emelked�s�t, a v�rtn�l magasabb hazai infl�ci�s �s b�remel�si adatokat, illetve a nemzetk�zi jegybanki kamatemel�si trendet nevezt�k meg. "Az a vesz�ly rajzol�dik ki, hogy a (magyar) gazdas�g �t�ll egy magasabb nomin�lis infl�ci�s p�ly�ra" -�mondta Barcza Gy�rgy, a K&H Bank elemz�je. "Ahhoz, hogy ezt megfogja az MNB, lehet, hogy az �vatos szigor�t�s m�r nem is el�g �s az MNB-nek jelent�s l�p�sekre lesz sz�ks�ge."

Az ut�bbi k�t h�tben az �llami Ad�ss�gkezel� K�zpontnak cs�kkentenie kellett az aukci�in felaj�nlott kincst�rjegy- �s �llamk�tv�ny mennyis�geket, egy olyan nemzetk�zi k�rnyezetben, amelyben a befektet�k magasabb hozamokat �s kisebb kock�zatot ig�nyelnek.

A magyar kamatemel�si v�rakoz�soknak az is sz�rnyakat adott, hogy a h�nap elej�n az EKB eln�ke, Jean-Claude Trichet kil�t�sba helyezte, hogy a k�zelj�v�ben az eur�z�na kamatai is emelkednek, ami cs�kkenten� a magyar pap�rok hozamel�ny�t. Az elemz�k szerint hiteless�ge v�delm�ben az MNB ebben a k�rnyezetben nem tehet m�st, mint hogy emeli kamatait, egyes elemz�k azonban arra is felh�vt�k a figyelmet, hogy a banknak nem szabad a piaci nyom�s alatt kamatemel�si spir�lba zuhannia.

"Val�sz�n�leg nem a h�tf�i lesz az utols� kamatemel�s, de az MNB-nek kicsit el kellene kezdeni h�teni a piacot valahogy" -�v�lekedik Bebesy D�niel, a Budapest Alapkezel� elemz�je. Arra a k�rd�sre, h�ny MNB-kamatemel�s v�rhat� a m�rcius �ta t�rt�nt h�rom ut�n, a v�laszt ad� 18 elemz�b�l 11 azt v�laszolta, hogy a h�tf�ivel egy�tt m�g kett�. H�rman 3 vagy n�gy emel�st v�rnak, h�rom elemz� szerint a v�rt h�tf�i emel�s lesz az utols� �s egy elemz� szerint az MNB-alapkamat m�r nem emelkedik tov�bb. A kamatok cs�kkent�s�nek kezdet�t az elemz�k z�me csak a j�v� �vre v�rja. Egy h�napja m�g sokan �gy gondolt�k, m�g az id�n fordulhat a kamatciklus.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK