Nem kap�s a kincst�rjegy

2008.06.19. 18:06

Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK) a gyenge �llampap�r keresletre reag�lva a szok�sosn�l kisebb mennyis�get k�n�l elad�sra a j�v� heti diszkont kincst�rjegy aukci�kon, mondta Borb�ly L�szl� Andr�s, az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK) vez�rigazgat�-helyettese az MTI-ECO-nak. Ez�ttal nemzetk�zi jelens�g a megcsappant �llampap�r kereslet - tette hozz�.

Az MTI-ECO a vez�rigazgat�-helyettest annak kapcs�n k�rdezte, hogy a m�lt heti k�t diszkontjegy aukci� ut�n a cs�t�rt�ki h�rom�ves �llamk�tv�ny aukci�n is a felk�n�lt mennyis�g alatt maradt az �rdekl�d�s.

A h�romh�napos diszkont kincst�rjegyekb�l az �KK m�r e h�ten is 40 milli�rdr�l 30 milli�rd forintra vette vissza az aukci�ra meghirdetett mennyis�get, j�v� kedden is ennyit k�n�lnak. Tizenk�t h�napos diszkontjegyb�l pedig csak 45 milli�rd forintnyit hirdettek meg j�v� cs�t�rt�kre a m�lt h�ten k�n�lt 50 milli�rd forint helyett.

A k�n�lat visszafog�sa logikus l�p�s, amikor a piac gyenge, a k�lts�gvet�s id�ar�nyosan j�l �ll, �s a k�zelm�ltban volt egy sikeres jelent�s devizak�tv�ny kibocs�t�s - mondta az �KK vez�rigazgat�-helyettes.

Borb�ly megjegyezte, hogy tavaly m�jusban �s okt�berben is el�fordult egy-k�t k�tv�ny aukci�, ahol a k�n�lt mennyis�gt�l elmaradt a kereslet, �s vissza kellett fogni az �rt�kes�t�st.

A vez�rigazgat�-helyettes hozz�tette: a jelenlegi �llampap�rkereslet-hi�ny nem csak magyar jelens�g, m�g csak nem is korl�toz�dik a felt�rekv� piacokra. A h�ten a n�met �llamk�tv�ny aukci�kon sem siker�lt a teljes tervezett mennyis�get �rt�kes�teni.

A magyar piacon a keresletet speci�lis probl�m�k, a mag�nnyugd�jp�nzt�rak m�r egy ideje tart� �llampap�r elad�sai mellett az �jabb kamatemel�si v�rakoz�sok is gyeng�tik, amelyek bizonytalann� teszik, hol �llapodnak majd meg a hozamok - jegyezte meg Borb�ly.

Rem�lik, hogy a piac miel�bb megfordul, �s visszat�rhetnek a szok�sos mennyis�gekhez - mondta Borb�ly arra a k�rd�sre, hogy a�� keresleti probl�ma elh�z�d�sa hogyan �rintheti a kibocs�t�si terveket.

Az �KK m�rcius elej�n, a k�tv�ny-kereslet akkori visszaes�s�re reag�lva az eredeti kibocs�t�si tervhez k�pest visszafogta a k�tv�nyek, ezzel p�rhuzamosan��megn�velte a diszkontjegyek aukci�s k�n�lat�t, �s ezt az eredetileg h�rom h�napra sz�nt int�zked�st m�jusban augusztus v�g�ig meghosszabb�totta. A r�vid pap�rok s�ly�nak n�vel�se mellett nagyobb �sszegeket h�vtak le a k�l�nb�z� nemzetk�zi p�nzint�zetekt�l, f�leg az Eur�pai Beruh�z�si Bankt�l rendelkez�sre �ll� p�nzekb�l, �s k�t kisebb sv�jci frank k�tv�ny ut�n j�nius elej�n egy 1,5 milli�rd eur�nyi t�z�ves k�tv�nyt �rt�kes�tettek, kihaszn�lva az eredetileg k�n�lt 1 milli�rdos k�tv�ny ir�nti h�romszoros keresletet.

Az �KK cs�t�rt�ki aukci�j�n csak 59,987 milli�rd forintnyi v�teli aj�nlat �rkezett a felk�n�lt 70 milli�rd forintnyi 3 �ves 2011/C sorozat� k�tv�nyre.��Az �KK 50 milli�rd forintnyit fogadott el, a hozam a hat h�ttel ezel�tti aukci�hoz k�pest��80 b�zisponttal 10 sz�zal�k f�l� n�tt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK