�jra p�ly�zhatnak a t�zsd�re k�sz�l�k

2008.04.01. 14:49

A t�zsd�re k�sz�l� v�llalkoz�sok ism�t p�ly�zhatnak a gazdas�gi t�rca �ltal meghirdetett 100 milli� forint keret�sszeg� t�mogat�sra - k�z�lte a GKM �s a B�T. A t�mogat�s visszafizet�si k�telezetts�g n�lk�li v�gleges juttat�st jelent, amelynek m�rt�ke a t�zsdei bevezet�s igazolt k�lts�geinek 50 sz�zal�ka, de maximum 25 milli� forint.

A Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium (GKM), valamint a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) 2005-ben ind�totta el a t�zsdei bevezet�st �szt�nz� k�z�s programj�t. A most meghirdetett 2008. �vi keret�sszegre �prilis 1. �s okt�ber 17. k�z�tt folyamatosan p�ly�zhatnak a v�llalatok, �s az elb�r�l�s is folyamatos. A k�zlem�ny szerint a miniszt�rium a 100 milli� forintnyi keretet m�s forr�sb�l kieg�sz�theti, amennyiben ez sz�ks�ges.

A t�mogat�s felt�tele, hogy a p�ly�z� �ltal kibocs�tott r�szv�nyeket 2009. m�jus 31. napj�ig bevezess�k a Budapesti �rt�kt�zsd�re, �s a t�rsas�gok v�llalj�k: a bevezet�st k�vet�en legal�bb 2 �vig a t�zsd�n maradnak.

Tov�bbi felt�tel, hogy a p�ly�zat beny�jt�s�t megel�z�en a p�ly�z� csatlakozzon a B�T �ltal l�trehozott T�zsdek�pes C�gek Klubj�hoz. A t�mogat�sra az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�g b�rmely tag�llam�ban sz�khellyel rendelkez� gazdas�gi t�rsas�gok p�ly�zhatnak.

A t�mogat�si program c�lja a t�kepiacon kereszt�l t�rt�n� forr�sbevon�s �szt�nz�se, mely egyr�szt nagyobb rugalmass�got, transzparens c�g�rt�kel�st, r�szv�nyeik tekintet�ben pedig likvidit�st biztos�t a c�geknek illetve tulajdonosaiknak, m�sr�szt pedig b�v�ti a t�zsdei befektet�si lehet�s�geket, �gy az eg�sz t�kepiacra pozit�v hat�st gyakorol - olvashat� a k�zlem�nyben.

A kor�bbi p�ly�zatok nyertesei k�z�l eddig az �llami Nyomda, a TvNetWork, a Bookline, az RFV Nyrt. �s az Orco Property Group r�szv�nyeit vezett�k be a Budapesti �rt�kt�zsd�re.

KAPCSOLÓDÓ CIKK