Az OMV �sszefon�d�si bejelent�st tett az uni�nak

2008.02.01. 9:21

Az uni� versenypolitikai igazgat�s�g�hoz �sszefon�d�si bejelent�st tett az osztr�k OMV a Mollal kapcsolatban - t�j�koztatta az osztr�k c�g p�nteken az [origo]-t. Az Eur�pai Bizotts�gt�l egy h�napon bel�l v�rnak v�laszt az OMV-n�l.

Az Eur�pai Bizotts�g �ltal rendszeres, nem nyilv�nos, el�zetes konzult�ci� keret�ben lefolytatott konstrukt�v �s sikeres egyeztet�sek ut�n az OMV 2008. janu�r 31.-�n �sszefon�d�sra vonatkoz� bejelent�s tett a MOL az Eur�pai Bizotts�g Versenypolitikai F�igazgat�s�g�nak Az OMV jelenleg a Mol-r�szv�nyek megk�zel�t�leg 20,2 sz�zal�k�t birtokolja - tudatta az osztr�k c�g k�zlem�nyben.

Wolfgang Ruttenstorfer az MTI-nek adott interj�j�ban fontos mozzanatnak nevezte, hogy az Eur�pai Bizotts�g hivatalos form�ban �tvette a bejelent�s iratait, ami azt jelenti, hogy a test�let k�telezte mag�t az �gylet felt�teleinek k�r�ltekint� kivizsg�l�s�ra �s az enged�ly megad�s�nak m�rlegel�s�re. Szavai szerint optimist�n tekint az eredm�ny el�, m�g akkor is, ha a versenyjogi f�igazgat�s�g - ahogy szokta - felt�telekhez k�ti majd az enged�ly�t. A kik�t�sek egyike sem lesz azonban olyan jelleg�, hogy jelent�sen cs�kkenten� az �sszefon�d�s �ltal�ban vett el�ny�s �s vonz� jelleg�t - hangoztatta.

Nem �rtett egyet azokkal a nyugat-eur�pai elemz�i v�lem�nyekkel, amelyek szerint az �sszefon�d�s �gye val�j�ban zs�kutc�ba jutott, �s az OMV-nak nincs es�lye a Mol megszerz�s�re. "Mi tov�bbra is �gy v�lj�k, hogy az �sszefon�d�s t�bb szempontb�l is el�ny�s �s hasznos" - sz�gezte le Wolfgang Ruttenstorfer, els� helyen eml�tve az OMV tavaly �szi nyilatkozat�ban foglalt sz�nd�kot, amely szerint az osztr�k c�g bizonyos felt�telek teljes�l�se eset�n k�sz nyilv�nos aj�nlatot tenni a Mol-r�szv�nyek megv�tel�re. Szerinte az igen kedvez� lenne a r�szv�nyesekre n�zve, mert �rt�ket teremtene sz�mukra. M�sfel�l az egyes�l�s er�s�ten� mindk�t v�llalatot, mert jobb versenyhelyzetbe ker�ln�nek, �s k�z�s er�vel hat�konyabban tudn�nak fell�pni a jelent�sebb - nyugat- �s kelet-eur�pai - t�rsas�gok r�sz�r�l jelentkez� nyom�ssal szemben. Harmadsorban a vez�rigazgat� a fogyaszt�k szempontj�b�l is el�ny�snek l�tja az �sszefon�d�st, mert egy nagyobb c�g p�nz�gyileg k�nnyebben meg tudn� engedni mag�nak olyan k�lts�ges beruh�z�sok �s projektek megval�s�t�s�t, amelyek K�z�p-Eur�pa energiaell�t�s�nak biztons�g�t szolg�lj�k.

A Mol a t�zsde honlapj�n jelentette be, hogy az OMV hivatalos megkeres�st k�ld�tt az Eur�pai Bizotts�gnak a t�rsas�g felv�s�rl�s�ra ir�nyul� hipotetikus aj�nlat�val kapcsolatban. A Mol lesz�gezte: �dv�zli annak lehet�s�g�t, hogy az Eur�pai Bizotts�g alapos vizsg�latot folytasson az �gyben.

Az elemz� szerint fontos d�nt�s sz�lethet

Fontos d�nt�s lehet a versenyfel�gyelet�, hiszen egy komoly fegyvert�ny lehet az OMV sz�m�ra, ha kimondj�k, hogy nincs sz�ks�g finom�t�i kapacit�sok elad�s�ra egy esetleges egyes�l�s eset�n - mondta el az [origo] megkeres�s�re Herczenik �kos, a Raiffeisen Bank elemz�je. Ugyanakkor egy ezzel ellent�tes �ll�sfoglal�s viszont a Mol sz�m�ra lehet kedvez�, hiszen a finom�t�i kapacit�sok le�p�t�se komoly �rt�kveszt�st is jelenthet a Mol r�szv�nyesei sz�m�ra.

Figyelembe kell viszont azt is venni, hogy a tulajdonviszonyok ett�l nem v�ltoznak, az els� esetben azonban a magyar menedzsment az egyik legkomolyabb ellen�rv�t vesz�ten� el, ami er�sebb nyom�sra k�sztetheti a t�rsas�g r�szv�nyeseit. Az �ves k�zgy�l�sen e n�lk�l is par�zs vita v�rhat� Herczenik szerint.

Az Eur�pai Bizotts�g els� f�zis� versenyjogi vizsg�lata eredm�ny�nek bejelent�se 25-35 munkanap m�lva v�rhat�. Amennyiben az �sszefon�d�s m�sodik f�zis� versenyjogi vizsg�latot ig�nyel, az eredm�ny k�zz�t�tele tov�bbi 90-105 munkanap m�lva v�rhat�.

Fontos l�p�s az OMV �s a Mol tervezett �sszefon�d�sa ir�ny�ba

A mostani fejlem�ny az OMV szerint fontos el�rel�p�s az �sszefon�d�s enged�lyez�s�re ir�nyul� elj�r�sban, amely hozz�j�rul az OMV �s a Mol tervezett �sszefon�d�sa strat�giai �s p�nz�gyi indokolts�g�nak al�t�maszt�s�hoz. Az OMV �gy v�li, hogy az OMV �s a Mol tervezett �sszefon�d�sa nem csup�n a k�t t�rsas�g r�szv�nyesei sz�m�ra kedvez�, az jelent�s el�ny�ket hordoz az eg�sz r�gi�, a t�rsas�gok m�k�d�se �ltal �rintett magyarorsz�gi �rdekeltek, illetve t�gabb �rtelemben az Eur�pai Uni� sz�m�ra is. Az OMV �s a Mol m�k�d�s�nek egyes�t�se t�rgy�ban 2007. szeptember 25-�n kiadott sz�nd�knyilatkozata kapcs�n az OMV jelezte, hogy k�sz jelent�s v�llal�sokat tenni a Mol �s a magyar korm�ny fel�, ide�rtve a fel�gyel� bizotts�gban val� k�z�s r�szv�telt, a legnagyobb �zleti div�zi� k�zpontj�nak Magyarorsz�gra t�rt�n� helyez�s�t, tov�bb� a t�rsas�gok m�k�d�se �ltal �rintett osztr�k �s magyar �rdekeltek egyenrang� kezel�s�t.

Az OMV meg�t�l�se szerint az egyes�lt csoport rendelkezne azzal a m�retettel, mely sz�ks�ges ahhoz, hogy eredm�nyesebben versenyezhessen Eur�pa nagy integr�lt olaj- �s g�zipari c�geivel, lehet�v� t�ve ezzel a b�v�l� n�veked�si lehet�s�gek kihaszn�l�s�t �s eszk�z�llom�ny�nak optimaliz�l�s�t. Az OMV �s a Mol �sszefon�d�sa hozz�j�rulna tov�bb� az EU energiaell�t�si biztons�g�nak n�vel�s�hez, ide�rtve az olyan nagy infrastrukt�r�liis projektek megval�s�t�s�t, mint a Nabucco-vezet�k.

Az OMV v�rakoz�ssal tekint az Eur�pai Bizotts�g Versenypolitikai F�igazgat�s�ga �ltal lefolytatand� versenyhat�s�gi vizsg�lat el� �s felk�sz�lt az abban val� k�zrem�k�d�sre.

M�g �l a 32 000 forintos aj�nlat

Az OMV 2007. szeptember 25-�n jelentette be, hogy az OMV �s a Mol m�k�d�s�nek egyes�t�s�re t�rekszik. Ebben a k�zlem�ny�ben az OMV kifejtette, hogy k�sz a Mol-r�szv�nyeseknek 32 000 forintos r�szv�nyenk�nti �ron aj�nlatot tenni, amint a Mol f�l�tti ir�ny�t�s megszerz�s�nek k�t akad�lya elh�rul. Ezekb�l az egyik az �llami int�zked�ssel bevezetett 10 sz�zal�kos szavazati korl�t elt�rl�se, a menedzsment �ltal kontroll�lt r�szv�nyek bevon�sa. A m�sik pedig, hogy az OMV megkapja az EU �sszefon�d�sra vonatkoz� versenyhat�s�gi enged�ly�t. A t�rsas�g �ltal k�n�lt v�tel�r 39,2 sz�zal�kkal t�bb a cs�t�rt�ki 22 995 forintos z�r��rhoz k�pest.KAPCSOLÓDÓ CIKKEK