Most j�l j�n az �vatos hitelez�si gyakorlat

2007.10.01. 8:39

Az �vatosabb hitelez�si gyakorlatnak k�sz�nhet�en Magyarorsz�gon jelenleg nem kell hitelpiaci v�ls�gt�l tartani. Ugyanakkor a nemzetk�zi kr�zis emeli a hitelek kamat�t. Igazi gond akkor j�het, ha Eur�pa m�r nem tudja kivonni mag�t az Amerik�ban esetleg tov�bb es� lak�s�rak hat�sai al�l.

Az amerikai jelz�logpiaci gondoknak k�zvetlen�l egyel�re nincs hat�sa a magyar bankokra - mondta az [origo]-nak Fat�r Gyula, a Budapest Alapkezel� vez�rigazgat�ja. Ugyanakkor minden szerepl�, aki deviz�ban finansz�rozza mag�t, meg�rezheti a hitelkamatok emelked�s�t, ha a v�ls�g tart�s lesz. Ez igaz a bankokra �s egy�b szervezetekre, de mag�nszem�lyekre is - v�li a vez�rigazgat�.

Az amerikai probl�m�k csak �tt�telesen, a kock�zatok esetleges fel�rt�kel�d�s�n kereszt�l jelentkeznek a magyar piacon az OTP szak�rt�i szerint. Az MKB-n�l arra h�vt�k fel az [origo] figyelm�t, hogy Magyarorsz�got a kock�zatkezel�k egyre ink�bb abba a csoportba sorolj�k, ahol sem a jelz�logpiacon, sem pedig a hitelpiacon nincs gond. Ez annak k�sz�nhet�, hogy a nemzetk�zi t�kepiacon nincs megk�rd�jelezhet� min�s�g�, illetve min�s�t�s� magyar v�llalati vagy hitelint�zeti kibocs�t�, �gy a magyar pap�rok fel�rai "csak" 15-25 b�zisponttal emelkedtek az elm�lt hetekben. Az �gyfelek k�lts�gei teh�t a piaci hozamokhoz (p�ld�ul euribor vagy Libor) k�t�tt konstrukci�k eset�ben emelkedhet - tett�k hozz� az MKB Bankn�l.

A�magyar hitelez�si gyakorlat teljesen m�s

A magyar piacon aligha k�pzelhet�k el az amerikaihoz hasonl� probl�m�k. A 90-es �vekben elfogadott jelz�logt�rv�ny ugyanis kiv�l�an vizsg�zik - h�vta fel figyelm�nket az MKB.

A magyar �s az amerikai jelz�loghitelez�si rendszernek ugyanis csak az alapjai hasonl�k, sok mindenben k�l�nb�znek. Az �llamokban a�neh�zs�geket r�szben az okozza, hogy magas a rossz ad�soknak adott hitelek ar�nya, ezek ugyanis a jelz�loghitelek 20 sz�zal�k�t teszik ki. Magyarorsz�gon viszont rossz ad�snak nem vagy csak alig adnak hitelt.

�gy, m�g az Egyes�lt �llamokban val�s kock�zata van, hogy a kamatemel�sek miatt egyre t�bben lesznek k�ptelenek fizetni a r�szleteket, addig ez Magyarorsz�gon a hitelezettek j�val kisebb k�r�t �rinti. Tov�bb� a magyar jelz�loghitelek j�val ink�bb fedezettek, mint az angolsz�sz orsz�gokban. Itthon a hitelez�sbe bevont lak�sok piaci �rt�k�nek 40-50 sz�zal�ka banki k�lcs�n, a 60 sz�zal�kos finansz�roz�s pedig m�r kiemelked�nek sz�m�t - mondt�k el az OTP-n�l. Az angolsz�sz orsz�gokban viszont az �tlag is k�zel�t a 100 sz�zal�khoz, vagyis ha az ad�s ott nem fizet, akkor j�val nagyobb az es�ly, hogy a "k�nyszer�rt�kes�t�sen" bukik a hitelez� is.

R�ad�sul az OTP szak�rt�i szerint a mostani p�nzpiaci probl�m�khoz ink�bb az a f�lelem vezetett, hogy a hitelek bed�l�s�nek n�veked�se �s az ezen keletkezett hitelez�i vesztes�g tovagy�r�z� hat�sokat v�lthat ki. Amerik�ban ugyanis a jelz�loghitelek forr�s�t biztos�t� �rt�kpap�rok tulajdonk�ppen egybecsomagolt �s �jra �rt�kes�tett hitelek, �gy a befektet�k k�zvetlen�l viselik a hitelez�si �s likvidit�si kock�zatot.

Ezzel szemben Magyarorsz�gon nincs ilyen szoros kapcsolat a befektet� �s a hitelportf�li� k�z�tt, mivel a bank viseli a hitelez�si, likvidit�si �s egy�b piaci kock�zatokat.

Amennyiben m�gis lesznek gondok, azok nemcsak a bankokat �rintik

A bankokt�l kapott inform�ci�kat igazolta vissza megkeres�s�nkre Sarkadi Szab� Korn�l, a Cashline elemz�je is. Megl�t�sa szerint ugyanis a jelz�logpiaci v�ls�g a magyar bankokat szinte egy�ltal�n nem �rinti. Ezt j�l mutatja, hogy p�ld�ul az OTP 2007. �vi eredm�ny-el�rejelz�s�n nem cs�kkentettek az elemz�k - h�vta fel a figyelmet Sarkadi.

Ugyanakkor Eur�p�ban lehetnek nagyobb bajok, ha az amerikai ingatlanpiaci v�ls�g tov�bb m�ly�l. Ennek hat�s�ra ugyanis a kontinensen is eshetnek az �rak, ami al�l Magyarorsz�g sem vonhatja ki mag�t. Ennek a komolyabb szak�rt�k 30 sz�zal�k k�r�li es�lyt adnak, de t�nylegesen megmondani, hogy mi lesz az elk�vetkez� h�napokban/�vekben, gyakorlatilag lehetetlen - v�li Sarkadi.

Az ingatlanpiaci �rak es�se viszont recesszi�t okozhat Amerik�ban, aminek biztosan hat�sa lesz a vil�g eg�sz�nek gazdas�gi n�veked�s�re is. R�ad�sul az ingatlanok �r�nak es�se gondokat okozhat az er�s jelz�logpiaci jelenl�ttel b�r�bankok sz�m�ra.

A Vil�gbank is vesz�lyekre figyelmeztet

A r�gi�ban m�k�d�, �gy t�bbek k�z�tt magyarorsz�gi kereskedelmi bankok kock�zatair�l is �r a Vil�gbank �ves jelent�s�ben. A szervezet szerint ezekre a nemzeti hat�s�goknak is oda kell figyelni�k az egyes orsz�gok p�nzpiac�nak v�delm�ben.

A Vil�gbank �vatoss�gra int ezzel �sszef�gg�sben: szerinte az �sztorsz�gban, Magyarorsz�gon, Kazahszt�nban, Lettorsz�gban, Litv�ni�ban, Oroszorsz�gban �s Ukrajn�ban m�k�d� kereskedelmi bankok p�nzpiaci stabilit�s�t vesz�lyezteti a k�lf�ldi valut�ban t�rt�nt, "aggodalomra okot ad�" m�rt�k� hitelkihelyez�s. Erre a nemzeti hat�s�goknak k�l�nleges figyelmet kell ford�taniuk, mert ezek a bankok az adott orsz�gok p�nz�gyi rendszereiben meghat�roz� szerepet t�ltenek be.

A Vil�gbank arra is figyelmeztet, hogy a glob�lis gazdas�g v�ltoz�sa, az amerikai gazdas�gnak a v�rtn�l esetleg m�lyebb visszaes�se �rintheti a fejl�d� orsz�gok kivitel�t, megr�zk�dtat�st id�zhet el� p�nz�gyi szektorukban. Egyes gyorsan fejl�d� orsz�gok p�nz�gyi stabilit�s�t vesz�lyeztetheti a gyorsul� infl�ci� �s a fizet�si m�rleg tekint�lyes hi�nya is - �llap�tj�k meg v�g�l a jelent�sben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK