Jelent�s g�zmez�t tal�lt a Mol �s az INA

2007.07.19. 14:22

A Mol �s a horv�t INA sikeres kutat�f�r�st m�ly�tett a Baranya megyei Zal�t�n, a magyar-horv�t hat�r k�zel�ben, ami a sz�nhidrog�n-kutat�s �s -termel�s ter�let�n a Mol-INA strat�giai partners�g els� jelent�s eredm�nye. Az els� tesztek alapj�n a felfedezett g�zk�szlet hazai viszonylatban jelent�s mennyis�gnek �g�rkezik.

A Mol Magyar Olaj- �s G�zipari Nyrt. �s az INA Industrija Nafte. d. d. horv�t nemzeti olajipari v�llalat 2006 szeptember�ben �rta al� azt az egy�ttm�k�d�si programot, amely a magyar Zal�ta �s a horv�t Podravska Slatina kutat�si ter�leteken k�z�s kutat�f�r�sok lem�ly�t�s�t �s a Dr�va-medence sz�nhidrog�n-potenci�lj�nak kiakn�z�s�t c�lozza meg.

Az eredm�nyes f�r�s kev�sb� megkutatott ter�leten tal�lhat�, ami fel�rt�keli a tal�lat jelent�s�g�t, hiszen ez�ltal a t�rs�gben �j kutat�si perspekt�v�k ny�lnak meg - olvashat� a Mol [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�ny�ben. A sikeres f�r�s j�v�beli termelv�ny�n a felek egyenl� ar�nyban osztoznak. Mivel ez a t�rs�g jelenleg nem rendelkezik a termel�shez sz�ks�ges infrastrukt�r�val, a v�gleges termel�sbe �ll�t�s v�rhat�an t�bb �vet vesz ig�nybe, alapos m�szaki-technikai el�k�sz�t�st �s gazdas�gi elemz�st k�vet�en.

A magyar �s horv�t olajipari szakemberek sikeres egy�ttm�k�d�s�re a strat�giai partners�g kezdet�t j�val megel�z�en is volt, mai m�k�d� p�lda: a Barcs - Stari Gradac f�ldg�zmez� k�z�s m�vel�se. A hagyom�nyosan j� kapcsolat folytat�s�nak eredm�nyek�nt a Mol �s INA az �vtized elej�n �j egy�ttm�k�d�si programot ind�tott, felismerve azt a lehet�s�get, hogy a hat�r menti z�n�ban felt�ratlan sz�nhidrog�nk�szletek lehetnek. A f�ldtani �s geofizikai adatok k�lcs�n�s cser�j�t, az adatb�zisok egys�ges�t�s�t, valamint a Dr�va-medenc�re vonatkoz� �j kutat�si koncepci� kidolgoz�s�t k�vet�en, a hat�r mindk�t oldal�ra kiterjed� geofizikai m�r�sekre (szeizmikus) ker�lt sor, melyeket a hazai �s horv�t szakemberek k�z�sen �rt�keltek ki.

Az els�k�nt kijel�lt f�r�s, a Zal�ta-1 m�ly�t�se tavaly decemberben fejez�d�tt be 3515 m�teres talpm�lys�get el�rve. A k�tvizsg�lati program v�grehajt�sa sor�n most tesztelt r�tegek 3100-3200 m�ter k�z�tti m�lys�gben tal�lhat�k. A h�rom, g�zt tartalmaz� szakasznak prognosztiz�lt r�teg k�z�l kett� m�r igazoltan g�zt termelt. A tesztek sor�n a m�lyebben fekv�, als� r�tegb�l napi 62 ezer k�bm�ter g�zt termeltek a felsz�nre. A k�z�ps� szakasz vizsg�lata napi 337 ezer k�bm�ter g�zt eredm�nyezett, ami hazai viszonylatban igen jelent�s mennyis�gnek sz�m�t.

A partnerek �ltal al��rt szerz�d�sben az els� f�r�ssal el�rt tal�lat eset�n egy tov�bbi kutat�f�r�s lem�ly�t�se szerepel a horv�t oldalon. A g�zt�rol� dolomit r�tegek kiterjed�se, �gy az el�fordul�s val�di m�rete �s a kitermelhet� g�zvagyon mennyis�ge az �j f�r�si inform�ci�k alapj�n m�g pontos�t�sra v�r, a mez� k�z�s tov�bbkutat�s�ra tov�bbi programok ind�t�s�t tervezik.

A Mol-INA strat�giai partners�g m�s, folyamatban l�v� tev�kenys�gekre is kiterjed a horv�t-magyar hat�r k�zel�ben. Geofizikai m�r�sek ki�rt�kel�se folyik V�zv�ron, valamint k�z�s nagyter�let� szeizmikus m�r�sek tervez�se Potony t�rs�g�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK