Magyar �gyfelekre hajtanak a let�tkezel�k

2007.04.23. 6:53

A magyar �gyfelek�rt foly� verseny �l�nk�l�se v�rhat� a k�vetkez� �vekben a let�tkezel�si piacon - v�li Csisz�r P�ter. A Citibank let�tkezel�si �zlet�g�nak vezet�je szerint az �rt�kpap�r-k�lcs�nz�s �s t�zsdei kl�ring lehet az idei �v sl�gerszolg�ltat�sa az �zlet�gon bel�l.

A let�tkezel�si szolg�ltat�sok �r�nak cs�kken�s�re sz�m�tanak a Citibank szakemberei a k�vetkez� �vekben Magyarorsz�gon - k�z�lte az [origo]-val Csisz�r P�ter, a Citibank let�tkezel�si �zlet�g�nak vezet�je. A p�nzint�zet szak�rt�i szerint a t�zsdei kl�ring �s az �rt�kpap�r-k�lcs�nz�s v�lhat az �v sl�ger�v� a let�tkezel�sen bel�l.

Csisz�r P�ter szerint els�sorban a magyar �gyfelek�rt folytatott verseny �l�nk�l�se v�rhat� az elk�vetkez� k�t �vben. Ezen �gyfelekn�l az �r mellett a min�s�g egyre nagyobb hangs�lyt kap, k�l�n�s tekintettel a k�lf�ldi befektet�sekhez kapcsol�d� szolg�ltat�sokn�l.

Az �zlet�gvezet�t�l megtudhattuk, hogy a fejleszt�sek �ve lesz az idei a Citibank magyar le�nyv�llalat�n�l. Rendszereik teljes integr�l�s�val �s automatiz�l�s�val k�v�nj�k n�velni szolg�ltat�suk hat�konys�g�t, illetve �gyfeleik k�nyelm�t. T�bbek k�z�tt szeretn�k megval�s�tani a back-office rendszer�k val�s idej� �s teljesen automatiz�lt kapcsol�d�s�t a K�zponti Elsz�mol�h�z �s �rt�kt�rhoz.

A rendszer automatikus inform�ci��raml�st tesz majd lehet�v� az �gyf�l �s az elsz�mol�h�z k�z�tt, �s fontos l�p�st jelent annak �rdek�ben, hogy az �gyfelek a fejlett nyugat-eur�pai �s amerikai piacokon megszokott szolg�ltat�st kaphass�k Magyarorsz�gon is.

Csisz�r P�ter arr�l is besz�molt, hogy az �zlet�g �ltal kiszolg�lt �gyfeleik havi tranzakci�sz�ma megdupl�z�dott, eszk�z�llom�nyuk mintegy 120 sz�zal�kkal emelkedett, �s m�r t�ll�pi a 15 milli�rd doll�rt. Az �rt�kpap�rsz�ml�k sz�ma pedig az elm�lt h�rom �v alatt megk�tszerez�d�tt a Citigroup magyarorsz�gi le�nybankj�n�l.

Csisz�r P�ter szerint ez az el�rel�p�s r�gi �gyfelek n�vekv� aktivit�s�nak �s �j �gyf�lkapcsolatok ki�p�t�s�nek egyar�nt k�sz�nhet�. �gy v�li, a b�v�l�s logikus k�vetkezm�nye volt az uni�s csatlakoz�snak, �m jelent�sen n�velt�k a befektet�si kedvet a Magyarorsz�gra jelenleg is jellemz� kedvez� piaci k�r�lm�nyek. Az orsz�g befektet�i meg�t�l�se sokat javult, sz�mos nagy nemzetk�zi befektet�si t�rsas�g portfoli�j�ban n�veked�snek indult a magyar r�szv�nyek ar�nya.

Forr�s: [origo]
A fejleszt�sek �ve lesz az idei a Citibank magyar le�nyc�g�n�l

A folyamat is meger�s�tette a k�lf�ldi befektet�k dominanci�j�t a magyar t�kepiacon. A Magyar Nemzeti Bank egy nemr�giben publik�lt statisztik�ja szerint a 2006. december 31-i adatok alapj�n a magyar �llampap�rok 31 sz�zal�ka �s a n�gy legnagyobb �rt�k� magyar t�zsdec�g k�r�lbel�l 80 sz�zal�ka k�lf�ldiek tulajdon�ban van. Az OTP 83,5 sz�zal�k�t, a Mol 82,4 sz�zal�k�t, a Richter 65,2 sz�zal�k�t �s a Magyar Telekom 93,5 sz�zal�k�t birtokolj�k k�lf�ldi befektet�k.

Az adatokb�l j�l l�that�, hogy a let�tkezel�s egyik meghat�roz� szegmense a k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k tulajdon�ban �ll�, magyar �rt�kpap�rokhoz kapcsol�d� adminisztrat�v, elsz�mol�si �s jogi feladatok ell�t�sa.

A Citibank, mint helyi let�tkezel� szolg�ltat�sait els�sorban nyugat-eur�pai, amerikai �s jap�n p�nzint�zetek veszik ig�nybe. A szolg�ltat�sok min�s�g�t tekintve ezen �gyf�lk�r a bank egyik legig�nyesebb �gyf�lcsoportja, melyn�l a p�nzint�zet nagy hangs�lyt fektet az �rt�kn�velt szolg�ltat�sokra, a testre szabott megold�sokra �s a folyamatos term�kfejleszt�sre.

A k�lf�ldi dominancia mellett azonban egyre fontosabb� v�lnak a magyar �gyfelek is, nem els�sorban jelenlegi s�lyuk, hanem a benn�k rejl� �ri�si n�veked�si lehet�s�g miatt fontosak a p�nzint�zet sz�m�ra.. A Citibank �gyfelei k�z�tt megtal�lhat� sz�mos biztos�t�t�rsas�g, befektet�si alap �s nyugd�jp�nzt�r, melyek befektet�si �llom�nya �vek �ta egyenletes n�veked�st produk�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK