Ker�lj�k el a kar�csonyi hitelek vesz�lyeit!

2006.12.01. 7:25

Id�n kar�csony el�tt is �tletes kedvezm�nyekkel cs�b�tj�k hitelek felv�tel�re az aj�nd�kv�s�rl�sra k�sz�l�d� embereket a bankok. C�lszer� azonban alaposan megvizsg�lni a k�n�lt hitelek felt�teleit, hogy ne ut�lag der�lj�n ki, mennyibe ker�l is az "ingyenhitel".

Nagyon nehezen hasonl�that� �ssze egym�ssal �s nagyon elt�r� a bankok hitelk�n�lata, r�ad�sul a k�lts�gekr�l �s a kock�zatokr�l a teljes hiteld�jmutat� sem ny�jt teljes k�pet. A jobb felt�telek el�r�se �rdek�ben a hitelig�nyl�knek �rdemes alaposan megvizsg�lniuk a hitelk�n�latot.

Ezt igazolja, hogy tavaly v�gzett felm�r�s szerint a forintalap� szem�lyi k�lcs�n�k teljes hiteld�jmutat�i 18 sz�zal�kt�l 42 sz�zal�kig sz�r�dtak, �tlaguk pedig 30 sz�zal�k k�r�l alakult. Az �ruhitelekn�l 30-40 sz�zal�k k�z�tt mozgott a mutat�, �s �tlagosan 32 sz�zal�kos d�j mellett juthattak k�lcs�nh�z az ig�nyl�k.

A kar�csonyi aj�nd�kv�s�rl�shoz olyan, viszonylag kis �sszeg�, t�rgyi fedezetet nem ig�nyl� hitelt �rdemes felvenni, amelyre vonatkoz� k�relmeket a bankok k�nnyen el tudnak b�r�lni �s az ig�nyelt �sszeghez gyorsan hozz� lehet jutni. Erre a c�lra a fogyaszt�si hitelek felelnek meg legjobban, �s azoknak n�gy fajt�juk van.

A szem�lyi k�lcs�n�k felhaszn�l�s�t korl�tozz�k legkev�sb� a bankok, �m azok a legdr�g�bbak, elb�r�l�si idej�k is rendk�v�l elt�r�. Az �ruv�s�rl�si hiteleket �ltal�ban gyorsan elb�r�lj�k, ak�r a v�s�rl�s hely�r�l is ig�nyelhet�ek, de gyakran el�fordulnak k�t�tts�gek a felhaszn�l�skor, �s a nagyobb �rt�k� eszk�z�k v�s�rl�s�n�l �nr�szt is el� szoktak �rni.

A legk�nyelmesebbek a foly�sz�ml�khoz vagy a hitelk�rty�khoz kapcsol�d� hitelkeretek, amelyeket egyszer kell ig�nyelni �s t�bbsz�r is felhaszn�lhat�k �s rugalmasan visszat�r�thet�k, ez�rt ak�r m�g magas kamat mellett is viszonylag olcs�nak bizonyulhatnak. H�tr�nyuk viszont, hogy hossz� ideig tart, mire a hitelkerethez hozz� lehet f�rni

A hitelfelv�tel el�tt c�lszer� gondosan m�rlegelni az ig�nyl� anyagi helyzet�t, tehervisel� k�pess�g�t �s j�vedelme esetleges cs�kken�s�nek lehet�s�g�t. Ezt k�vet�en el�sz�r azt �rdemes eld�nteni, hogy a fogyaszt�sihitel-t�pusok - �ruhitel, szem�lyi k�lcs�n, hitelk�rtya, foly�sz�mlahitel - k�z�l melyik �ri meg k�lts�g�t �s k�nyelmi szempontjait tekintve.

A hiteld�jmutat� nem tartalmaz minden lehets�ges k�lts�get, ez�rt �rdemes �rdekl�dni a tov�bbi lehets�ges k�lts�gek ir�nt. A mutat� ugyan a kamatot, a kezel�si k�lts�get, a hitelb�r�lati d�jat, az �rt�kbecsl�si d�jat �s lak�s�p�t�sekn�l a helysz�ni szeml�k d�j�t tartalmazza, a k�sedelmi kamatot, a hitel futamideje meghosszabb�t�s�nak k�lts�g�t, az egy�b olyan fizet�si k�telezetts�get, amely a szerz�d�sben v�llalt k�telezetts�g nem teljes�t�s�b�l sz�rmazik, a biztos�t�si �s garanciad�jakat, valamint az �tutal�si d�jakat viszont nem.

A hitelfelv�tele el�tt c�lszer� inform�l�dni arr�l, milyen k�lts�gekkel j�r az el�t�rleszt�s, �s fontos minden apr� bet�s r�szt elolvasni a szerz�d�sben. �rdemes arra is figyelni, hogy a 0 sz�zal�kos kamat, 0 sz�zal�kos hiteld�jmutat� eset�n sem mindegy, hogy el�re vagy folyamatosan vonj�k-e le a kezel�si k�lts�get.

El�fordulhat az is, hogy a 0 sz�zal�kos hiteld�jmutat� val�s�gos, �m m�s �ruh�zak�hoz k�pest dr�g�bb a term�k. Emellett l�teznek olyan �gyf�lbar�t kedvezm�nyek is, mint p�ld�ul a 0 sz�zal�kos �nr�sz, a halasztott t�rleszt�s, a nemfizet�s bizonyos kock�zatait - p�ld�ul betegs�g, munkahelyi elbocs�t�s - kezel� hitelfedezeti biztos�t�s.

Kar�csony el�tt a bankok k�l�nf�le, �tletes kedvezm�nyekkel fokozz�k tov�bb a hitelek ir�nt egy�bk�nt is megnyilv�nul�, �l�nk keresletet. Az egyik leggyakrabban alkalmazott kedvezm�ny az "ingyenhitel". Ennek l�nyege, hogy a k�lcs�n ut�n, csak bizonyos id� eltelt�vel kell kamatot fizetni, �s addig ingyen haszn�lja az �gyf�l a bank p�nz�t.

Ez �gy is van, ha a hitelt felvev� hat�rid�re kifizeti a teljes �sszeget. Ha azonban nem tud vagy nem akar ezzel a lehet�s�ggel �lni, akkor a k�lcs�n felt�teleit ugyanolyan alaposan �rdemes megvizsg�lni, mint egy�b esetekben, nem kiz�rt ugyanis, hogy hosszabb t�von k�lts�gesnek bizonyul az "ingyenhitel". Ez�rt c�lszer� alaposan megvizsg�lni az egyes hitelek konkr�t felt�teleit.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK