Az ombudsman t�mogatja a pozit�v ad�slist�t

2006.01.30. 12:02

A pozit�v ad�slista a hitelez�knek �s az ad�soknak is hasznos lehet; bevezet�s�vel lehet�v� v�lna a hitelny�jt�s kock�zat�nak pontosabb meg�t�l�se �s a megb�zhat� �gyfeleknek megk�nny�thetn� a tov�bbi hitelhez jut�st - foglalt �ll�st Lenkovics Barnab�s, az �llampolg�ri jogok orsz�ggy�l�si biztosa.

Az orsz�ggy�l�si biztos �ll�spontja szerint - az �rintettek tulajdonhoz val� joga, illetve szem�lyis�gi jogainak v�delme szempontj�b�l a pozit�v ad�slista, vagyis az �n. "j� ad�sok" nyilv�ntart�sa nem okozna alkotm�nyos jogokkal �sszef�gg� vissz�ss�got" - �ll az �ll�sfoglal�sban.

Mint �rta, a hitelny�jt�k sz�m�ra a pozit�v ad�slista egy�rtelm�en el�ny�s lenne, hiszen a hitelez� bank az eddigin�l �rnyaltabb k�pet kaphatna a hitelt felvev�kr�l, �s �gy lehet�v� v�lna a hitelny�jt�s kock�zat�nak pontosabb meg�t�l�se, illetve cs�kkent�se, ugyanakkor a bet�tesek biztons�g�nak n�vel�se.

A v�llalkoz�i hitelnyilv�ntart�s a j� hitelm�lttal rendelkez�, megb�zhat� �gyfeleknek megk�nny�theti a tov�bbi hitelhez jut�st: a hitelelb�r�l�si folyamat egyszer�bb, gyorsabb lehet, a list�n szerepl�k adott esetben kedvez�bb felt�telekkel juthatnak hitelhez - mutatott r� az ombudsman.

Lenkovics Barnab�s szerint a lakoss�gi rendszerben tervezett pozit�v ad�slista, ugyanilyen el�ny�ket k�n�lna a rendesen t�rleszt�, term�szetes szem�ly ad�soknak, teh�t alanyi jogaik �s t�rv�nyes �rdekeik v�delm�t, illetve azok el�mozd�t�s�t szolg�ln�.

"A tervezett lista teh�t egyar�nt hasznos lehet a hitelez�knek �s az ad�soknak is. Az el�ny�knek k�l�n-k�l�n is, de k�l�n�sen egy�ttesen jelent�s vagyoni �rt�ke van, �s ez - mint a jogosult javainak egyik eleme - alkotm�nyos v�delem alatt �ll. A 'j� ad�sok' t�rsadalmilag �sszes�tett �rt�k�nek pedig k�zvetve, felbecs�lhetetlen nemzetgazdas�gi �rt�ke is van" - �rta.

Az ombudsman ugyanakkor r�mutatott arra is: a pozit�v ad�slista szab�lyainak �s a list�n szerepl�k szem�lyes adatai kezel�s�nek �sszhangban kell �llniuk a szem�lyes adatok v�delm�hez val� alkotm�nyos joggal.

Lenkovics Barnab�s �ll�sfoglal�s�t - mint olvashat� - a pozit�v ad�slista bevezet�s�t szorgalmaz� bankok, a Banksz�vets�g �s a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete k�rte.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK