Egy�ttm�k�dik a b�csi �s a budapesti t�zsde

2006.01.25. 13:48

A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) �s a B�csi T�zsde szorosabbra f�zi egy�ttm�k�d�s�t az inform�ci��rt�kes�t�s, az indexlicenc-�rt�kes�t�s, a term�kfejleszt�s, valamint a felel�s v�llalatir�ny�t�si aj�nl�sok kidolgoz�sa ter�n - jelentett�k be a k�t t�zsde vezet�i.

A Budapesti �rt�kt�zsde �s a Wiener B�rse AG k�z�tti egy�ttm�k�d�sen bel�l az inform�ci�szolg�ltat�s kiemelt jelent�s�ggel b�r. Ezen a ter�leten egy region�lis kooper�ci� igen jelent�s hozz�adott �rt�kkel b�rhat: t�bb kisebb t�zsde adata egy�tt el�rheti a "kritikus t�meget" t�bb, els�sorban Eur�p�n k�v�li potenci�lis piaci szerepl� szem�ben. A szinergi�kat kihaszn�lva az �gyfelek (vendorc�gek = friss�l� r�szv�ny-�rfolyammutat�t szolg�ltat� c�gek, int�zm�nyi befektet�k, elemz�k, a m�dia k�pvisel�i) sz�m�ra leegyszer�s�dik az adatokhoz val� fizikai hozz�f�r�s, a jogi teend�k �s az adminisztr�ci�, hat�konyabb� v�lik az �zleti kommunik�ci�, �s egyszer�bb l�p�st tartani a piac �zleti-technikai fejl�d�s�vel.

A region�lis kooper�ci� lehet�s�geit szem el�tt tartva a k�t t�zsde adatszolg�ltat�si �zlet�ga az al�bbi f� ter�leteken folytat egy�ttm�k�d�st:�a B�T keresked�si adatai 2005 november�t�l el�rhet�k a B�csi T�zsde vendorszerverein �s adatform�tum�ban. A B�csben m�r ki�p�tett csatlakoz�ssal rendelkez� jelenlegi �s potenci�lis vendorok ezen csatlakoz�son kereszt�l egys�ges adatform�tumban juthatnak hozz� a B�T keresked�si adataihoz is, jelent�s megtakar�t�st �rve el. A k�t t�zsde dolgozik a k�z�s adatszolg�ltat�si szerz�d�s �s politika kialak�t�s�n. Az egys�ges adatszolg�ltat�si szerz�d�s �s �zleti gyakorlat kialak�t�sa megkezd�d�tt, �s v�rhat�an 2006 v�g�re befejez�dik.

A k�t t�zsde harmoniz�lni k�v�nja a d�jstrukt�r�t, k�z�s adatcsomagokat alak�t ki, �s lehet�s�g szerint egys�ges�ti az adminisztrat�v teend�ket. A jogi keretek kialak�t�sakor figyelembe k�v�njuk venni, hogy a tov�bbi t�zsd�k adatai is k�nnyen integr�lhat�k legyenek majd.

A k�t t�zsde k�z�s marketing-, sales- �s kommunik�ci�s tev�kenys�get alak�t ki a j�v�ben: vendorc�gekre f�kusz�l� roadshow, ny�lt napok szervez�s�vel �s d�jkedvezm�nyek kialak�t�s�val, a vendorc�geknek �s v�gfelhaszn�l�iknak biztos�tott ingyen tesztid�szakkal.

A tervek szerint 2006 els� fel�ben az �j vendoroknak mindk�t t�zsde elengedi az els� k�t h�nap jogd�jait, �s a legnagyobb nemzetk�zi vendorc�gek �gyfeleinek - az �rintett vendorokkal szorosan egy�ttm�k�dve - k�t h�napos ingyenes tesztid�szakot biztos�t. Az egy�ttm�k�d�s m�r 2005-ben is megkezd�d�tt: a B�T r�szt vett a B�csi T�zsde londoni, frankfurti �s New York-i rendezv�ny�n.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK