Deutsche Bundesbank: Lassan az eur�val!

2006.01.24. 20:01

A n�met k�zponti bank, a Deutsche Bundesbank legfrissebb havi jelent�s�ben az eur� elsietett bevezet�s�t�l �vta az Eur�pai Uni� �j tagjait, els�sorban Magyarorsz�got �s �sztorsz�got.

Ha t�ls�gosan hamar ker�lne sor az eur��vezethez csatlakoz�sra, a nagy k�lgazdas�gi egyens�lyhi�nyok miatt neh�znek bizonyulna a helyes �tv�lt�si �rfolyam "adekv�t r�gz�t�se". Mindez azzal a k�vetkezm�nnyel fenyegetne, hogy vesz�lyesen megn�vekedne a foly� fizet�si m�rleg hi�nya a k�ros gazdas�gi k�vetkezm�nyekkel egyetemben, v�lt�k a Bundesbank szak�rt�i.

A Bundesbank hagyom�nyosan k�ltked� az eur��vezet b�v�t�s�nek k�rd�s�ben, mivel agg�dik a k�z�s eur�pai p�nz stabilit�sa miatt - jegyezte meg a Financial Times Deutschland. A n�met sz�vets�gi bank meg�llap�t�sa szerint a nyolc �j k�z�p- �s kelet-eur�pai EU-orsz�gb�l �tben a foly� fizet�si m�rleg hi�nya az elm�lt k�t �vben meghaladta a brutt� hazai term�k (GDP) hat sz�zal�k�t, �sztorsz�gban tavaly kereken t�z sz�zal�kot tett ki.

A Bundesbank megjegyezte, hogy a gazdas�gilag felz�rk�z� orsz�gokban alapvet�en nem szokatlan a magas k�lgazdas�gi hi�ny, Magyarorsz�g �s �sztorsz�g azonban "a hivatkoz�si id�szak legt�bb �v�ben magasabb foly� fizet�si m�rleghi�nyt mutat fel, mint amennyi a n�pgazdas�g �retts�gi fok�nak megfelel".

A Bundesbank att�l tart, hogy a saj�t valuta korai megsz�ntet�se eset�n, megsz�nne a fizet�si m�rleghi�ny korrig�l�s�nak mechanizmusa, azaz a valuta le�rt�kel�se, �ltala az export fellend�l�se �s az import lef�kez�d�se. M�g nagyobb aggodalomra adna okot, ha a mechanizmus megsz�n�s�n k�v�l az �t�ll�s t�ls�gosan magas �tv�lt�si �rfolyam mellett menne v�gbe.

A vezet� n�met p�nzint�zet szerint a foly� fizet�si m�rleg t�ls�gosan magas egyens�lyhi�nyai m�r az eur� bevezet�se el�tt valuta- �s p�nz�gyi zavarokat okozhat. "K�l�n�sen akkor jelentkezhetnek probl�m�k, ha a konvergencia-folyamatban fell�p� neh�zs�gek ki�br�nd�t�lag hatn�nak a k�lf�ldi befektet�k hozamv�rakoz�saira - �llap�totta meg a Bundesbank.

K�l�n�sen vesz�lyeztetetteknek nevezte azokat az �llamokat, ahol a foly� fizet�si m�rleg nagy hi�nya mellett a k�lf�ldi ad�ss�g is magas. A Bundesbank szerint ilyen eset �sztorsz�g, Magyarorsz�g �s Lettorsz�g, s a tov�bbi fejlem�nyek figyelmes tanulm�nyoz�s�t aj�nlotta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK