Elfogadt�k a p�nz- �s t�kepiaci t�rv�ny m�dos�t�s�t

Az Orsz�ggy�l�s elfogadta a a p�nz- �s t�kepiaci t�rv�nyek m�dos�t�s�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslatot. Az �j t�rv�ny a kor�bbi merev szab�lyoz�st enyh�ti, amelynek elfogad�sa�a P�nz�gyminszt�rium szerint versenyk�pessebb� teszi a p�nz�gyi szektort.

Az el�terjeszt�s p�nz�gyminiszteri indokol�sa szerint a jelenlegi szab�lyoz�s t�lnyom�r�szt megfelel az eur�pai uni�s szab�lyoknak. Az �rintett jogszab�lyok t�bbs�ge a kilencvenes �vek els� fel�ben, a piacgazdas�gra val� �t�ll�s id�szak�ban sz�letett, �gy mag�n viseli ennek a korszaknak a saj�toss�gait. A biztons�gos m�k�d�st garant�l� rendelkez�seket a magas gazdas�gi kock�zathoz, a sz�ks�ges szakismeret, tapasztalat �s fel�gyeleti rendszer hi�nyoss�gaihoz igaz�tott�k. Az eltelt id�szakban a privatiz�ci� �s a gazdas�gi fejl�d�s eredm�nyek�ppen a piacok stabiliz�l�dtak, p�nz�gyi int�zm�nyek �s a fel�gyelet rendszere is meger�s�d�tt. Ennek k�vetkezt�ben a hat�lyban l�v� korl�toz�sok egy r�sze sz�ks�gtelenn� �s a tov�bbi fejl�d�st akad�lyoz� t�nyez�v� v�lt. Az Eur�pai Uni� - hazain�l l�nyegesen nagyobb - piac�n er�sebb versenyfelt�telek k�z�tt h�tr�ny �rn� a magyar int�zm�nyeket, ha a szab�lyoz�s indokolatlanul szigor�bb lenne a tag�llamok szab�lyain�l.

A t�rv�nycsomag a hitelint�zeti, a fogyaszt�v�delmi t�rv�nyt valamint a lak�stakar�kp�nzt�rakra, biztos�t�int�zm�nyekre vonatkoz� szab�lyokat �rinti.

A sz�vetkezeti hitelint�zetek alap�t�s�hoz sz�ks�ges t�ke 100 milli� forintr�l 250 milli� forintra emelkedik.�Szigorodnak a p�nz�gyi szolg�ltat�si tev�kenys�get v�gz� szem�lyekkel szemben t�masztott b�ntetlens�gi k�vetelm�nyek is. �talakul a kiszervez�s felt�telrendszere. Kiz�r�lag olyan tev�kenys�gre �rtelmezhet�, amelynek sor�n adatkezel�s, adatfeldolgoz�s vagy adatt�rol�s val�sul meg, �s a tev�kenys�get folyamatosan vagy rendszeresen v�gzik. Megsz�nik a hitelint�zeti tulajdonszerz�s tizen�t sz�zal�kos korl�toz�sa �s a t�kemegfelel�si mutat� elnevez�s hely�be a nemzetk�zi terminol�gi�hoz igazodva fizet�k�pess�gi mutat� (szolvencia r�ta) elnevez�s l�p. A bet�teseket �rint� alapvet� v�ltoz�s, hogy az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap a befagyott bet�tek ut�n az eddigi egymilli� forint helyett legfeljebb h�rommilli� forint �sszeghat�rig fizet k�rtalan�t�st. A k�rtalan�t�si �sszeg egymilli� forintig sz�z sz�zal�k, ezt meghalad�an pedig az egymilli� forint feletti r�sz kilencven sz�zal�ka. A h�rommilli� forintos �sszeghat�r az uni�s csatlakoz�ssal a k�tszeres�re, azaz hatmilli� forintra emelkedik.

Kiemelt helyen szerepelt a t�zsdei tulajdonszerz�s korl�toz�s�nak megsz�ntet�se �s a tavaly elfogadott t�kepiaci t�rv�ny rendelkez�seinek gyakorlati tapasztalatokra �p�l� pontos�t�sa. A t�rv�ny hat�lya a�sorozatban kibocs�tott �rt�kpap�r hazai t�zsdei bevezet�s�re is kiterjed. A hitelint�zeti szab�lyokhoz hasonl� rendelkez�seket tartalmaz a m�dos�t�s a kiszervez�s tekintet�ben.

B�v�l a bank-, a biztos�t�si �s az �rt�kpap�rtitok eset�n a titoktart�si k�telezetts�g al�l mentes�l�s k�re. A hagyat�ki �gyek mellett valamennyi polg�ri jogvit�ban lehet�s�g lesz a titoknak min�s�l� inform�ci�k b�r�s�gnak t�rt�n� kiad�s�ra.

A lak�sel�takar�koss�gi szerz�d�sekhez kapcsol�d� �llami t�mogat�s a dupl�j�ra - hetvenk�tezer forintra - emelkedik. A m�dos�t�s azonban a m�r megk�t�tt szerz�d�seket nem �rinti.

A fogyaszt�v�delmi t�rv�nyt �rint� v�ltoztat�sokat a befektet�i ig�ny�rv�nyes�t�s �j elj�r�sa, illetve a Fogyaszt�v�delmi F�fel�gyelet k�z�rdek� kereset ind�t�si jog�nak biztos�t�sa indokolta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK