Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása

2002.10.02. 13:11

 

Az alkalmi munkavállaló keresetét terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulást a munkaügyi központ támogatásként legfeljebb egy évre részben vagy egészben átvállalhatja.

Alkalmi munkafoglalkoztatás

A támogatást kizárólag magánszemély munkaadók igényelhetik, ha olyan munkanélküli személy alkalmi foglalkoztatását vállalják, aki alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyvvel) rendelkezik.

A támogatás előfeltétele, hogy a munkaadó által az AM könyvbe beragasztott közteherjegyek értéke a negyedévben elérje a tízezer forintot, és a munkaadó a támogatás iránti kérelmét a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtsa be a foglalkoztatottakat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez, több kirendeltség esetén a legtöbb foglalkoztatottat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez. Közteherjegy

A támogatás - amely csökkentett mértékű közteherjegy lerovására jogosítja a munkáltatót - legfeljebb 200 napra folyósítható, ezzel egyidejűleg  azonban nem igényelhető a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás. 

Foglalkoztatás bővítését célzó támogatás

A munkavállaló a munkavégzés megkezdése előtt írásban köteles nyilatkozni  arról, hogy munkanélküliként nyilvántartott személy. Emellett  a munkáltató a "Munkanélküliek kiskönyve", illetve a munkanélküli járadék megállapításáról szóló határozat bemutatásával igazolhatja munkáltatójának azt, hogy valóban nyilvántartott munkanélküli.

A támogatást (egy részét) vissza kell fizetni, ha

  • a támogatásban részesülő, a munkavállaló vagy a munkavégzés nem felelt meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
  • az AM könyv nem vagy nem a kérelemben foglaltaknak megfelelően tanúsítja a támogatott foglalkoztatást,
  • a munkaadó a közterhet nem vagy nem a kérelemben megnevezett összegben rótta le,
  • a munkaadó egyéb valótlan adatot közölt.

A munkaügyi központ kirendeltsége a munkavállalóval kapcsolatos feltételek hiánya esetén eltekinthet a visszafizetéstől, ha a munkaadó bizonyítja, hogy a támogatást a munkavállaló által rendelkezésére bocsátott igazolás adatai alapján, jóhiszeműen eljárva kérte.

Ha a támogatás jogszabály alapján visszakövetelhető, azt a visszakövetelés időpontjában hatályos, jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének az erről szóló határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a Ptk. 301. §-ának (2) bekezdése szerinti, a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napján hatályos szabályoknak megfelelően kiszámított késedelmi kamat terheli. A támogatást nyújtó szerv vezetője különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a kamatok, továbbá - a munkanélküli részére nyújtott támogatás esetén - a támogatás visszakövetelésétől.

 

Alkalmi foglalkoztatás: ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta, legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy hónapon belül legfeljebb tizenöt napig, illetve egy éven belül legfeljebb kilencven napig munkaviszonyt létesít, és a munkavállalónak kifizetett - a munkavállalót érintő levonásokat nem tartalmazó - munkabér egy munkában töltött napra eső összege legalább 1200, legfeljebb 4000 Ft. Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony öt egymást követő munkanapig egyidejűleg is létesíthető. A munkavállaló egy évben több munkáltatónál összesen 120 napot tölthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. Az előnyugdíjban részesülő személy nem létesíthet alkalmi munkaviszonyt. Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony csak a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező munkavállalóval létesíthető.

Alkalmi munkavállalói könyv: a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló közokirat. Az AM könyvbe bejegyzést - ide nem értve a munkavállaló aláírását - csak a kiállító, illetve a munkáltató tehet. A könyvet ellenszolgáltatás nélkül a munkavállaló lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki a munkavállaló kérelmére.

Közteherjegy: a munkáltató az alkalmi foglalkoztatás esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti a társadalombiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, munkavállalói járulék befizetési, illetve levonási és a kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó személyi jövedelemadózási kötelezettségét.